Sprawozdanie finansowe - czym jest i kto je musi składać?

Sprawozdanie finansowe – czym jest i kto je musi składać?

2023-10-22 taxsafe Comments Off

Sprawozdanie finansowe to zestawienie danych, które pozwala ocenić kondycję finansową firmy, jej rentowność i efektywność działań. Dla przedsiębiorców to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim narzędzie zarządzania, które pomaga podejmować mądre decyzje gospodarcze. W niniejszym artykule biura rachunkowego TAX SAFE przybliżymy istotę sprawozdań finansowych, wyjaśnimy, kto jest zobowiązany do ich składania, oraz omówimy, dlaczego są one tak ważne w świetle prawa oraz dla rozwoju każdej firmy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem, zrozumienie zasady działania i znaczenia sprawozdań finansowych jest istotne dla sukcesu twojej działalności.

Sprawozdanie finansowe - czym jest i kto je musi składać?

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe stanowi zapis ekonomicznej historii działalności firmy. To pełna dokumentacja, prezentująca zarówno jej wyniki finansowe, jak i ogólny stan majątku. Składa się z kilku ważnych elementów, takich jak:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • oraz informacje dodatkowe.

Bilans jest swoistą “fotografią” majątku firmy w danym momencie, przedstawiając aktywa (np. środki trwałe, należności) oraz pasywa (np. kapitał własny, zobowiązania). Natomiast rachunek zysków i strat podsumowuje wszystkie przychody i koszty firmy w określonym okresie, ukazując, czy działalność przynosi zyski czy straty.

Sprawozdanie finansowe jest nie tylko narzędziem pozwalającym monitorować stan finansów firmy, ale także niezbędnym dokumentem w kontekście wymogów prawnych. Jest obowiązkowe dla różnych form działalności gospodarczej, takich jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jednoosobowe działalności gospodarcze. To narzędzie służy nie tylko właścicielom i zarządzającym firmą, ale również organom kontrolnym, inwestorom i wierzycielom, umożliwiając obiektywną ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa. Warto dodać, że prawidłowe prowadzenie i składanie sprawozdań finansowych stanowi jedno z filarów transparentności i wiarygodności w biznesie, co może wpłynąć na zdobycie zaufania klientów i partnerów handlowych oraz ułatwić uzyskiwanie finansowania czy lokowanie kapitału.

Sprawozdanie finansowe jest zbiorem informacji, które rzucają światło na osiągnięcia gospodarcze przedsiębiorstwa w okresie roku kalendarzowego. To zestawienie danych finansowych, które stanowi swoisty przegląd finansów firmy. Wskazuje ono, jak firma zarządza swoimi zasobami, generuje przychody oraz jakie ponosi koszty w danym roku.

Warto zaznaczyć, że dzień bilansowy, czyli data, w której sporządza się rocznik finansowy, jest kluczowym momentem. Dla firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy to 31 grudnia. W tym dniu przedsiębiorstwa podsumowują swoje działania i bilansują swoje finanse. To chwila, w której sprawozdanie finansowe staje się odzwierciedleniem kondycji firmy na zakończenie roku, służąc jako narzędzie do analizy, planowania i rozliczeń z organami podatkowymi.

Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych

Zobowiązanie do przygotowywania i składania sprawozdań finansowych nakładane jest na różne rodzaje przedsiębiorstw. Obejmuje firmy, które są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na mocy przepisów o rachunkowości, na przykład z powodu osiągnięcia określonego poziomu przychodów lub ze względu na ich strukturę prawno-formalną. Dodatkowo, przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały metodę prowadzenia ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, również podlegają obowiązkowi sporządzania sprawozdań finansowych.

To zobowiązanie dotyczy nie tylko spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także spółek osobowych, np. spółek jawnych, oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ostatecznie, to nie forma prowadzenia działalności gospodarczej, lecz metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów przyjęta w firmie, determinuje, czy podmiot podlega obowiązkowi tworzenia sprawozdań finansowych.

Odpowiedzialność za przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na osobach kierujących daną jednostką gospodarczą. Dotyczy to:

 • Członków zarządu w przypadku spółek kapitałowych.
 • Wspólników odpowiedzialnych za zarządzanie sprawami spółki w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich.
 • Komplementariuszy, którzy odpowiadają za kierowanie działalnością spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.
 • Likwidatorów, syndyków lub zarządców w przypadku postępowania upadłościowego.
 • Członków organów zarządzających w innych rodzajach jednostek, na które mają zastosowanie przepisy ustawy o rachunkowości.

Co powinno zawierać roczne sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zawierać kompleksowe informacje na temat finansowej sytuacji i wyników działalności jednostki gospodarczej. Ogólnie rzecz biorąc, roczne sprawozdanie finansowe powinno zawierać następujące elementy:

 1. Bilans: Bilans przedstawia aktywa (aktywa trwałe, aktywa obrotowe) oraz źródła finansowania (kapitał własny, kapitał obcy) firmy na określony dzień, który jest dniem bilansowym. Bilans pokazuje, co firma posiada i jak jest to sfinansowane.
 2. Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat przedstawia przychody, koszty i wynik finansowy firmy za określony okres. To ważne źródło informacji na temat rentowności i efektywności działalności.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych: Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, skąd pochodziły pieniądze i na co zostały wydane w określonym okresie. To ważne narzędzie do śledzenia płynności finansowej firmy.
 4. Informacja dodatkowa: W rocznym sprawozdaniu finansowym mogą być zawarte dodatkowe informacje, takie jak informacje dotyczące polityki rachunkowości, metody wyceny aktywów i zobowiązań, a także informacje dotyczące zdarzeń po bilansie.

Kiedy należy przygotować roczne sprawozdanie finansowe?

Obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania finansowego obejmuje spółki zarejestrowane w KRS. Mają one na to 3 miesiące od dnia bilansowego, a jeśli ich rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin upływa 31 marca.

Następnie to sprawozdanie musi być zatwierdzone przez odpowiednie organy w firmie, takie jak walne zgromadzenie wspólników lub wszyscy wspólnicy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, za jego zatwierdzenie odpowiada właściciel.

Warto zaznaczyć, że pełna procedura zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego powinna być zakończona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, co oznacza do 30 czerwca, jeśli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

E-sprawozdanie finansowe - roczne sprawozdania finansowe

E-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdanie finansowe to elektroniczna wersja tradycyjnego rocznego sprawozdania finansowego. W miarę jak technologia postępuje, wiele krajów wprowadza przepisy, które pozwalają firmom składać swoje sprawozdania finansowe w formie elektronicznej.

Firmy mogą korzystać z elektronicznych platform lub systemów, aby złożyć swoje sprawozdania finansowe w odpowiednich organach regulacyjnych. To znacznie ułatwia proces składania dokumentów i jest bardziej ekologiczne, eliminując potrzebę drukowania i przesyłania papierowych kopii.

Systemy e-sprawozdań finansowych muszą spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i zapewniać autentyczność dokumentów. Dzięki temu dane finansowe firmy są odpowiednio chronione. Organizacje rządowe i regulacyjne określają przepisy i formaty, które muszą być przestrzegane przy składaniu e-sprawozdań finansowych. Firmy muszą dostosować swoje raporty do tych wymagań.

E-sprawozdania finansowe przynoszą wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu i kosztów związanych z drukowaniem i przesyłaniem dokumentów, ułatwione zarządzanie danymi finansowymi, oraz bardziej efektywny i ekologiczny proces składania sprawozdań.

Wprowadzenie e-sprawozdań finansowych niesie jednak ze sobą pewne ryzyko, takie jak potencjalne ataki cybernetyczne, które mogą narazić firmę na niebezpieczeństwo.

Podpisanie sprawozdania finansowego

Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego można dokonać za pomocą różnych rodzajów podpisów, w tym podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Jeśli chodzi o podpis kwalifikowany, istnieje możliwość wykorzystania takiego podpisu, wydanego na terenie Unii Europejskiej lub spoza jej granic, pod warunkiem, że jest zgodny z algorytmem XAdES.

Warto zaznaczyć, że opinie i raporty biegłego rewidenta muszą być zawsze opatrzone podpisem kwalifikowanym tego biegłego rewidenta. Co więcej, w przypadku przesyłania sprawozdania w formie skanów, istnieje konieczność dołączenia doń uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także uchwały dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty.