Jak założyć fundację rodzinną - Firma Rodzinna

Aby założyć fundację rodzinną w Polsce, należy przejść przez kilka etapów. Poniżej przedstawiam ogólny schemat postępowania:

1. Przygotowanie statutu – należy sporządzić statut fundacji, który określi cele, zadania, strukturę organizacyjną, zasady zarządzania, finansowania i nadzoru. Statut musi być zgodny z przepisami prawa i zawierać wymagane przez ustawę elementy. Przy jego tworzeniu warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego i finansowego.

2. Wybór organu założycielskiego – fundację rodzinna można założyć przez jedno lub kilka osób fizycznych. W przypadku fundacji rodzinnej, organem założycielskim mogą być członkowie rodziny, którzy wspólnie tworzą fundację.

3. Podpisanie aktu notarialnego – aby fundacja rodzinna uzyskała osobowość prawną, należy podpisać akt notarialny. Akt notarialny zawiera m.in. oświadczenie założycieli o utworzeniu fundacji i przyjęcie statutu.

4. Rejestracja fundacji w KRS – po podpisaniu aktu notarialnego, należy zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek o rejestrację należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla siedziby fundacji. Wraz z wnioskiem należy przedstawić m.in. akt notarialny, statut fundacji oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na rzecz fundacji.

5. Wypełnienie obowiązków formalnych – po zarejestrowaniu fundacji w KRS, należy wypełnić szereg obowiązków formalnych, m.in. zarejestrować fundację w urzędzie skarbowym, uzyskać numer REGON, założyć rachunek bankowy oraz prowadzić księgi rachunkowe.

6. Ustalenie zasad działania fundacji – fundacja powinna określić zasady działania, w tym sposób naboru członków rodziny, udzielania wsparcia i rozliczania się z funduszy.

Aby założyć fundację rodzinną w Polsce,
należy spełnić kilka warunków:

1. Wysokość kapitału początkowego – minimalna wartość kapitału początkowego fundacji wynosi 100 000 złotych. Kapitał ten powinien zostać wpłacony na rachunek fundacji przed jej rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Akceptowalność statutu – statut fundacji musi być zgodny z ustawą o fundacjach i musi zawierać m.in. określenie celów fundacji, zasady jej funkcjonowania, skład władz, zasady finansowania oraz wykorzystywania dochodów.

3. Założyciele – fundację może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna. W przypadku fundacji rodzinnej założyciele muszą być ze sobą spokrewnieni.

Główne założenia fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna może stanowić skuteczny instrument ochrony biznesu i rozwijania go na przyszłe pokolenia. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, w jakie fundacja rodzina może pomóc w ochronie biznesu i zapewnieniu jego ciągłości na przyszłe pokolenia:

1. Dziedziczenie udziałów w firmie – fundacja rodzinna może dziedziczyć udziały w firmie od jej założyciela i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie kontroli nad firmą w ramach rodziny, a także zapewnienie stabilizacji i ciągłości w prowadzeniu biznesu.

2. Planowanie sukcesji – fundacja rodzinna może stanowić narzędzie do planowania sukcesji w firmie. Założyciel fundacji może wyznaczyć w niej swojego następcę i określić zasady przekazywania zarządzania firmą kolejnym pokoleniom. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie kontroli nad firmą przez całą rodzinę, a także uniknięcie sporów i konfliktów w rodzinie w związku z przekazywaniem władzy w firmie.

3. Zarządzanie majątkiem – fundacja rodzinna może zarządzać majątkiem rodziny, w tym także biznesem. Dzięki temu możliwe jest skuteczne planowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów, co przyczynia się do dalszego rozwoju biznesu i utrzymania jego stabilności.

4. Utrzymywanie wartości i misji – fundacja rodzinna może służyć jako narzędzie do utrzymywania wartości i misji rodziny, które są istotne dla prowadzenia biznesu. W statucie fundacji można określić zasady postępowania związane z prowadzeniem biznesu, w tym m.in. określić zasady etyki i dbałości o środowisko.

5. Długoterminowe planowanie – fundacja rodzinna może stanowić narzędzie do długoterminowego planowania rozwoju biznesu, które uwzględnia nie tylko interesy bieżących właścicieli, ale także przyszłych pokoleń. Fundacja może prowadzić działalność charytatywną lub edukacyjną, które przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturowego, a tym samym wpisują się w długoterminowy plan rozwoju biznesu.

  Nasi specjaliści pomogą wybrać rodzaj działalności oraz podpowiedzą jaką wybrać formę opodatkowania. Wypełnij poniższy formularz a skontaktujemy się z Tobą i założymy firmę całkowicie online!

  JDG/SPÓŁKA:

  ADRES FIRMY:

  KONTO BANKOWE:

  KSIĘGOWOŚĆ:

  OBSŁUGA W JĘZYKU:

  LEASING NA START:

  Miasto:

  Telefon:

  Oferta zostanie wysłana na adres mailowy


  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204).