Fundacja Rodzinna - sukcesja i zarządzanie majątkiem rodzinnym

Fundacja rodzinna powstała, aby zatrzymać majątek rodzinny na kolejne pokolenia co przyczynić się ma do rozwoju przedsiębiorstwa oraz nowych inwestycji.

Fundator, który zakłada fundację w formie statusu określa jej działalność oraz sposoby wypłaty dla beneficjentów. Fundacja co do zasady będzie zarządzać majątkiem rodzinnym, ale również pozwoli go ochronić, kiedy nasi najbliżsi nie będą zainteresowani kontynuowaniem prowadzenia działalności.

Fundacja rodzinna to całkiem nowy podmiot w Polsce i musi być zarejestrowany w sądzie fundacji rodzinnych, ustawodawca sugerował się już istniejącymi w Europie podobnymi przedsiębiorstwami głównie z Austrii, Niemiec i Liechtensteinie. Fundacja rodzinna to wspaniały sposób na zarządzanie majątkiem robią to największe firmy rodzinne na całym świecie.

Podatki w fundacji rodzinnej

Każda fundacja rodzinna jest wpisana do sądu i otrzyma swój numer, jak również będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem CIT w wysokości 15%. Podatek ten podobnie jak w CIT Estońskim będzie pobierany w momencie wypłaty środków dla beneficjentów.

Beneficjentem może być każdy i te osoby jeszcze zapłacą podatek PIT w wysokości 15%, jednak sam fundator oraz najbliższa mu rodzina, będą zwolnieni z takiego podatku PIT.

W Fundacji rodzinnej nie ma podatków od przekazywanego majątku typu PCC i CIT natomiast kiedy będziemy chcieli sprzedać np. nieruchomość będzie już ona opodatkowana w wysokości 15% CIT. Dlatego do majątku fundacji powinniśmy przekazywać aktywa z których nie będziemy chcieli wychodzić przez pokolenia, mogą to być naturalnie nieruchomości, z których czerpiemy korzyści, ale również akcje i udziały innych podmiotów.

Jak założyć fundację rodzinną

 1. Złożenie przez Fundatora oświadczenia, w którym wyraża chęć założenia fundacji rodzinnej przed notariuszem lub w testamencie.
 2. Sporządzenie statusu jak ma wyglądać funkcjonowanie takiej fundacji.
 3. Przekazanie majątku na fundusz założycielski.
 4. Wybranie osób, które będą wchodziły w skład organów fundacji.
 5. Złożenie wniosku o wpis do sądu.

Kto może zostać fundatorem w fundacji rodzinnej

 1. Każda osoba fizyczna lub kilka osób fizycznych mających zdolność do czynności prawnych.
 2. Posiada co najmniej 100 000 zł jako fundusz założycielski w postaci nieruchomości lub udziałów czy akcji w innych firmach.

Ochrona biznesu i rozwój na pokolenia

W ramach tworzenia fundacji rodzinnej oprócz wybrania nazwy, siedziby oraz beneficjentów, w statucie określamy czas działania fundacji określony lub nieokreślony jak również zasady wypłacania wynagrodzenia dla beneficjentów. Można precyzyjnie określić nasze życzenia poprzez zapisy typu:

 • Każdy z członków fundacji otrzyma wynagrodzenie w postaci opłacenia czesnego oraz dwukrotność minimalnego wynagrodzenia na utrzymanie do momentu zakończenia nauki, ale nie więcej niż do 26 roku.

 • Każdy z członków fundacji otrzyma samochód w kwocie nie większej niż 50 krotność minimalnego wynagrodzenia po z danym egzaminie na prawo jazdy.

Ustawodawca dał nam praktycznie całkowitą dowolność w tworzeniu takich zapisów, także można tu precyzyjnie opisać, jak ma wyglądać np. sprzedaż domu rodzinnego przez nasze dzieci, a jak udziały w naszych spółkach czy posiadanych akcjach. Dzięki odpowiednim zapisom ochronimy majątek rodzinny, zapewnimy naszym dzieciom, wnukom i prawnukom zabezpieczenie w postaci dobrego wykształcenia oraz umiejętności korzystania zostawionych przez nas aktywów.

Na czym dokładnie polega fundacja rodzinna

Głównym celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie majątku oraz jego zarządzanie poprzez wybrany zarząd podobnie jak w spółkach prawa handlowego można powołać tez radę nadzorczą. Na koniec okresu podatkowego składamy również zeznania finansowe fundacji.

Z dochodów i majątków fundacji rodzinnej można będzie pokrywać koszty wykształcenia dzieci jak również ich utrzymania czy leczenia beneficjentów. Fundacja nie może prowadzić typowej działalności gospodarczej, ale może udzielać pożyczek dla firm w których ma udziały.

Fundacja rodzinna może zarządzać naszym majątkiem w postaci zbywania nieruchomości, najmu dzierżawy, czy też uczestniczeniu w spółkach handlowych oraz nabywani i sprzedawania papierów wartościowych. W przypadku gdy fundacja będzie prowadziła działalność wykraczająca poza działalność zapisaną w ustawie, będzie opodatkowana podatkiem CIT w wysokości 25%.

Beneficjenci fundacji rodzinnej z automatu poprzez sukcesję prawną stają się członkami w fundacji i mogą korzystać lub też zarządzać majątkiem na zasadach określonych przez fundatora. Pozwala to na racjonalne zarządzanie majątkiem rodzinnym we wcześniejszy zaplanowany i przemyślany sposób.

Czym jest sukcesja i rodzaje sukcesji rodzinnej

Sukcesja to proces przenoszenia własności i kontroli nad firmą, przedsiębiorstwem lub innym rodzajem organizacji z jednej generacji na kolejną. Sukcesja może odbywać się na wiele sposobów, w zależności od rodzaju organizacji oraz preferencji właścicieli i spadkobierców. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane rodzaje sukcesji:

1. Sukcesja rodzinna – przeniesienie własności i kontroli nad firmą na rodzinę lub bliskich członków, zwykle spadkobierców założyciela. W ramach sukcesji rodzinnej mogą wystąpić różne rozwiązania, takie jak przekazanie w całości lub części udziałów w firmie, przekazanie zarządzania jednemu z członków rodziny, czy też rozdzielenie udziałów między kilku spadkobierców.

2. Sukcesja menedżerska – przekazanie firmy w ręce kierownictwa lub menedżerów, którzy pracowali w firmie na stałe i zdobyli niezbędne umiejętności i doświadczenie, aby przejąć kontrolę nad firmą. W tym przypadku właściciel może decydować się na przekazanie udziałów menedżerom lub na umowę o zarządzanie, w której menedżerowie otrzymują kontrolę nad firmą na określony czas.

3. Sukcesja hybrydowa – łączy w sobie elementy sukcesji rodzinnej i menedżerskiej. Właściciel firmy może decydować się na przekazanie części udziałów rodzinie, a resztę menedżerom lub innym zewnętrznym inwestorom.

4. Sukcesja zewnętrzna – przekazanie kontroli nad firmą osobie lub grupie osób spoza rodziny lub kierownictwa firmy. W tym przypadku właściciel może sprzedać udziały w firmie na wolnym rynku lub zdecydować się na fuzję lub przejęcie przez inną firmę.

5. Sukcesja instytucjonalna – przekazanie kontroli nad organizacją innemu typowi instytucji, na przykład spółce prawa handlowego lub spółce komandytowej. Właściciel może decydować się na przekazanie udziałów w firmie na rzecz takiej instytucji lub na umowę o zarządzanie.

aplikacja 1024x683 1

Zalety fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna może mieć wiele zalet, zarówno dla założycieli, jak i dla społeczności, której służy. Poniżej przedstawiam kilka głównych korzyści związanych z założeniem fundacji rodzinnej:

1. Kontrola nad majątkiem i dziedzictwem – założenie fundacji rodzinnej pozwala na zachowanie kontroli nad majątkiem i dziedzictwem, a także na uchronienie go przed ewentualnymi sporami spadkowymi lub przed roszczeniami wierzycieli.

2. Ochrona prywatności – fundacja rodzinna umożliwia utrzymanie prywatności i anonimowości w zakresie posiadania i zarządzania majątkiem, co może być szczególnie ważne dla osób, które chcą uniknąć publikacji informacji o swoim majątku lub życiu prywatnym.

3. Długofalowe planowanie finansowe – założenie fundacji rodzinnej pozwala na długofalowe planowanie finansowe, co może być korzystne dla rodzin, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość i przyszłość swoich potomków.

4. Działalność charytatywna – fundacja rodzinna może służyć realizacji celów charytatywnych, kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, co stanowi szansę na zaangażowanie się w działalność na rzecz dobra społeczeństwa.

5. Ochrona przed podatkiem od spadków i darowizn – osoby dokonujące wpłat na rzecz fundacji rodzinnej mogą odliczyć je od podatku dochodowego, co pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z dziedziczeniem i darowiznami.

6. Umożliwienie zarządzania majątkiem w sposób profesjonalny – fundacja rodzinna umożliwia korzystanie z usług specjalistów, takich jak doradcy podatkowi, prawnicy czy księgowi, którzy mogą pomóc w profesjonalnym zarządzaniu majątkiem i dziedzictwem.

7. Kontynuacja idei i wartości rodzinnych – fundacja rodzinna może służyć kontynuacji idei i wartości rodzinnych, co stanowi szansę na przekazanie ich kolejnym pokoleniom i umożliwienie ich rozwijania i realizacji w sposób ciągły.

Zasady fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna może mieć różne cele i zadania, które zależą od intencji założycieli i statutu fundacji. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych zadań, które może realizować fundacja rodzinna:

1. Pomoc potrzebującym – fundacja rodzinna może angażować się w działalność charytatywną i pomagać osobom potrzebującym, na przykład poprzez udzielanie pomocy materialnej, organizowanie akcji charytatywnych czy wspieranie organizacji pozarządowych.

2. Wspieranie edukacji – fundacja rodzinna może realizować cele edukacyjne, na przykład poprzez udzielanie stypendiów, organizowanie warsztatów i szkoleń czy wspieranie szkół i uczelni.

3. Promowanie kultury i sztuki – fundacja rodzinna może działać na rzecz promocji kultury i sztuki, na przykład poprzez organizowanie wystaw, koncertów, spektakli czy festiwali.

4. Ochrona środowiska – fundacja rodzinna może angażować się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, na przykład poprzez organizowanie akcji ekologicznych, wspieranie projektów związanych z ochroną przyrody czy propagowanie ekologicznego stylu życia.

5. Wspieranie innowacji i rozwoju technologicznego – fundacja rodzinna może działać na rzecz wspierania innowacji i rozwoju technologicznego, na przykład poprzez udzielanie grantów na badania i rozwój czy organizowanie konkursów i nagród dla innowacyjnych projektów.

6. Wspieranie zdrowia i opieki medycznej – fundacja rodzinna może angażować się w działania na rzecz zdrowia i opieki medycznej, na przykład poprzez wspieranie badań naukowych, organizowanie akcji profilaktycznych czy wspieranie placówek medycznych.

7. Działania na rzecz rozwoju społecznego – fundacja rodzinna może angażować się w różne działania na rzecz rozwoju społecznego, na przykład poprzez wspieranie przedsiębiorczości, organizowanie programów szkoleniowych czy prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej.

Te zadania są tylko przykładowe i mogą być modyfikowane i dostosowane do potrzeb i intencji założycieli fundacji rodzinnej.

BIURO RACHUNKOWE

CENNIK

  Rodzaj księgowości:

  Ilość faktur sprzedażowych:

  Ilość faktur zakupowych/kosztowych:

  Podatnik VAT:

  TakNie

  Liczba pracowników na umowę o pracę:

  Liczba pracowników na umowę zlecenia:

  Obsługa w języku:

  Miejscowość:

  Telefon:

  Oferta zostanie wysłana na adres mailowy


  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204).