Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej

restrukturyzacja firmy

Przepisy o ewidencji podatku VAT nakładają na podatników obowiązek kas rejestrujących w sytuacji, gdy dokonują oni sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz wyżej wskazanych osób, w sytuacji, gdy kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Natomiast podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym sprzedaż na rzecz tych osób zwolnieni są z jej ewidencjonowania w kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł. Prawdopodobnie limity te mają być utrzymane do 2016r.

Od stycznia 2015 roku Ministerstwo rozszerzyło katalog o dodatkowe usługi oraz towary:

1.Usługi i towary, których dostawę podatnik musi rejestrować w kasie:

  • Dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • Naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
  • Wymiana opon i kół,
  • Badania i przeglądy techniczne pojazdów,
  • Opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • Usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
  • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • Usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Oznacza to, że podatnicy świadczący te usługi lub dokonujący dostawy tych towarów będą objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej.

Dodatkowo Ministerstwo zaproponowało zmianę brzmienia )  poprzez wskazanie, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie dotyczy dostaw wszystkich nośników danych cyfrowych i analogowych (zapisanych i niezapisanych). Obecnie w przepisie tym wymienia się: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie.

2.Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania:

Stosuje się utrzymanie zasady, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia. Przy czym założono, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. będą kontynuowali wykonywanie usług wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c) -i), jedynie do dnia 28 lutego 2015 r. ich świadczenie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Natomiast u podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2014 r. wykonywanie tych usług zastosowanie będą miały regulacje przewidujące ich zwolnienie przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ich wykonywanie. W przypadku podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia.


Kredyt-na-samochod-Gdansk

Wykorzystaj służbowe auto do prywatnego użytkowania, poniżej przestawiamy warunki.

W styczniu bieżącego roku, wszyscy pracodawcy są zobowiązaniem do tego, aby ustalać wartość podatkową przychodu, który powstaje z tytułu wykorzystania przez pracowników aut służbowych do użytku prywatnego, ma się to odbywać na zasadzie ustawowo określonego (kwotowego) ryczałtu. W przypadku aut, o pojemności silnika 1.600 cm2 zryczałtowana kwota wynosi 250,00 zł., zaś dla aut, których pojemność silnika jest większa niż 1.600 cm2 zryczałtowana kwota wynosi 400 zł., wiąże się to z faktem, że ustawodawca nie uzależnia wysokości przychodu, który przypisany jest pracownikowi od rodzaju auta, używalności czy też kilometrówki dzięki temu wysokość ustalonej z tego tytułu kwoty jest taka sama. Zmiany zachodzą również w przypadku, gdy auto użytkowane jest w sposób prywatny, ale tylko przez część miesiąca to opłata ustalona zostaje za każdy dzień, czyli 1/30 wskazanych kwot. Warto zaznaczyć, że jeśli świadczenie przysługuje pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie tylko częściowo odpłatne, oznacza to, że przychodem pracownika będzie różnica, która powstanie między wysokością obliczonego ryczałtu, a ponoszoną przez niego odpłatnością. Zryczałtowana opłata za użytkowania auta, a co z paliwem? Tutaj pojawia się pewnego rodzaju konflikt, bo jak ustalić ilość firmowego paliwa zużytą przez pracownika do celów prywatnych? Można ustalać to różnorakimi sposobami np. po różnicy między pojemnością baku, a ilością paliwa, które zostało dotankowane przez osobę, której auto zostało udostępnione; można również rozwiązać to w innych sposób, czyli na zasadzie kilometrówki. Mimo tych dwóch możliwości nie mamy gwarancji, że wyliczenia są precyzyjne i czy zostaną zaakceptowane przez fiskusa. W tym zakresie idealnym rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie kwestii dotyczących nieodpłatnego świadczenia, które weźmie pod uwagę ustawodawca.


Zaufali nam