Paragon - co to za dokument księgowy i kiedy się go wystawia? - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Paragon – co to za dokument księgowy i kiedy się go wystawia?

2023-10-18 taxsafe Comments Off

Paragon stanowi istotny element w procesie transakcyjnym, będąc jednocześnie dokumentem potwierdzającym zakup dokonany przez klienta. W artykule opracowanym przez biuro rachunkowe TaxSafe zgłębiamy tajniki paragonu – co to za dokument i kiedy powinien być wystawiany oraz kiedy należy go przechowywać (przeczytaj także na temat: “Przechowywania dowodów księgowych“)?

Paragon - co to za dokument księgowy i kiedy się go wystawia?

Paragon fiskalny, generowany przez kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną, pełni kluczową rolę w relacjach handlowych, stając się dowodem na dokonaną transakcję. W naszym opracowaniu omawiamy nie tylko formy, jakie może przyjąć paragon – czy to w postaci tradycyjnego wydruku papierowego, czy też w formie elektronicznej – lecz również przybliżamy zasady jego obowiązkowego przekazywania klientowi.

Artykuł nie tylko rozwiewa wątpliwości dotyczące tego, kiedy i jak powinien być wystawiany paragon, ale także ukazuje znaczenie tego dokumentu w kontekście uregulowań prawnych. Wnikliwe analizy biura rachunkowego TaxSafe odsłaniają istotę paragonu jako kluczowego ogniwa w transakcjach handlowych.

Co to jest paragon?

Paragon fiskalny to dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży, generowany przez kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną. Może przyjąć formę papierową lub elektroniczną. Jest to dokument, który jest obowiązkowo przekazywany klientowi. Wydanie paragonu nie zależy od życzenia klienta i musi nastąpić najpóźniej w chwili przyjęcia płatności, niezależnie od formy tej płatności.

Paragon fiskalny – kiedy należy go wystawiać?

Paragon fiskalny powinien być wystawiany w momencie dokonania sprzedaży towarów lub usług. Jest to dokument potwierdzający transakcję handlową. Należy go wręczyć klientowi bezwzględnie po zakończeniu transakcji, czyli po zakupie towaru lub skorzystaniu z usługi. Ważne jest, aby klient otrzymał paragon fiskalny niezależnie od swojej woli oraz niezależnie od wybranej formy płatności.

Paragon powinien być przekazany klientowi po zakończeniu sprzedaży, a najpóźniej w chwili otrzymania od niego płatności. Warto zaznaczyć, że wręczenie paragonu klientowi jest obowiązkowe, niezależnie od jego preferencji co do otrzymania tego dokumentu, oraz bez względu na wybrany przez klienta sposób płatności.

Kiedy można wystawić fakturę na podstawie paragonu?

Co powinno znaleźć się na paragonie zgodnie z wymogami ustawy?

Paragon fiskalny obejmuje istotne elementy, takie jak centralnie umieszczony napis “paragon fiskalny”, NIP wystawcy wraz z jego nazwą i adresem, logo oraz unikatowy numer kasy.

Kasy fiskalne muszą być dostosowane do przepisów, co do formy i treści paragonu fiskalnego. Producent kasy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że paragon:

  • jest drukowany na właściwej taśmie,
  • posiada odpowiednią wysokość znaków,
  • zachowuje zgodną z przepisami kolejność informacji, z wyjątkiem godziny i minuty sprzedaży, które mogą znajdować się w dowolnym miejscu na paragonie.

Paragon fiskalny, wydrukowany przy użyciu kasy, musi zawierać bardzo ważne elementy, takie jak imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży (lub siedziby podatnika w przypadku sprzedaży w miejscach niestałych), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer kolejny wydruku, data, godzina, oznaczenie “PARAGON FISKALNY”, nazwa towaru lub usługi, cena jednostkowa, ilość, wartość sumaryczna sprzedaży, stawka podatku, opusty, obniżki lub narzuty, wartość sprzedaży brutto, wysokość podatku według stawek, oznaczenie waluty, numer paragonu fiskalnego, numer kasy, oznaczenie kasjera (przy wielu stanowiskach kasowych), numer identyfikacji podatkowej nabywcy na żądanie, logo fiskalne i numer unikatowy.

Paragon - co to za dokument księgowy i kiedy się go wystawia?

Kto jest zobowiązany wystawiać paragony?

Zgodnie z przepisami podatkowymi, zobowiązani do wystawiania paragonów są przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług konsumentom końcowym, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Paragony są dokumentami potwierdzającymi zawarcie transakcji i są obowiązkowe w przypadku sprzedaży detalicznej.

Rolnik ryczałtowy, sprzedając produkty rolne, nie wystawia faktur, ale otrzymuje od kupującego paragon, który pełni funkcję dokumentu potwierdzającego transakcję.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wystawianie paragonów jest istotne, zwłaszcza w sytuacji sprzedaży detalicznej, aby udokumentować transakcję i umożliwić klientom potwierdzenie zakupu.

Paragon fiskalny jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę w przypadku sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym (bez prowadzenia działalności gospodarczej) lub rolnikom ryczałtowym. Możliwe jest także wystawienie takiego paragonu dla przedsiębiorców. Tego rodzaju paragon z numerem NIP nazywany jest “fakturą uproszczoną” i może być stosowany jedynie, gdy kwota transakcji nie przekracza 450 złotych lub równowartości 100 euro.

Paragon fiskalny – kiedy należy go wystawiać?

Kiedy można wystawić fakturę na podstawie paragonu?

Od 1 stycznia 2020 roku, przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem, faktura VAT jest wystawiana wyłącznie wtedy, gdy paragon zawiera numer identyfikacji podatkowej (NIP). Klient musi już przy transakcji zdecydować, czy życzy sobie otrzymania faktury VAT.

Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę VAT, musi:

  • Przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem transakcji na kasie fiskalnej. W rezultacie otrzyma fakturę wystawioną w formie uproszczonej (paragon z NIP), traktowaną jak standardowa faktura.
  • Przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem transakcji na kasie fiskalnej. Na tej podstawie będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie pełnej faktury.

Jeśli klient nie poda NIP przed zakończeniem transakcji, sprzedawca powinien uznać, że jest to transakcja z konsumentem. Chociaż nabywca może wystąpić o fakturę, zostanie mu wystawiona faktura dla konsumenta, bez uwzględnionego NIP.

Warto pamiętać, że te zasady nie mają zastosowania do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej przed 1 stycznia 2020 roku ani do transakcji, które nie podlegają rejestracji na kasie fiskalnej.