Przechowywanie dowodów księgowych - Archiwizowanie dowodu księgowego

Dlaczego firmy muszą archiwizować, przechowywać dowody księgowe?

2023-03-20 taxsafe Comments Off

Prowadząc działalność gospodarczą często właściciele firm spotykają się z wieloma problemami natury prawnej i podatkowej. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości jest niezbędne, by uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym. Dlatego warto znać niezbędne definicje i wszystkie obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć między innymi dlaczego, w jakim celu, firmy muszą archiwizować i przechowywać dowody księgowe.

Firmy muszą archiwizować i przechowywać dowody księgowe ze względu na różne wymagania prawne, podatkowe i regulacyjne. Przede wszystkim, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony okres czasu. W Polsce jest to zazwyczaj 5 lat, ale może być to także dłuższy okres w przypadku np. nieruchomości czy inwestycji kapitałowych.

Dowody księgowe - przechowywanie i archiwizowanie

Dodatkowo, archiwizowanie i przechowywanie dokumentów księgowych jest często wymagane przez organy regulacyjne i nadzorcze, takie jak Urząd Skarbowy, Krajowa Izba Rozliczeniowa czy Komisja Nadzoru Finansowego. Firmy muszą być w stanie przedstawić dokumenty księgowe w przypadku kontroli oraz na żądanie wymienionych instytucji.

Ponadto, zachowanie pełnej dokumentacji księgowej jest także ważne dla celów wewnętrznych firmy. Przechowywanie dokumentów może pomóc w śledzeniu historii transakcji, rozwiązywaniu problemów księgowych i finansowych oraz zapewnieniu zgodności z przepisami prawa. Wreszcie, przechowywanie dokumentów księgowych może być również przydatne w przypadku sporów prawnych lub negocjacji z klientami, kontrahentami czy dostawcami.

Dowody księgowe – definicja, skróty, cechy

Wiedząc jaki jest cel przechowywania, archiwizowania i zabezpieczania dowodów księgowych warto poznać pełną definicję określenia “dowody księgowe”.

Dowody księgowe to dokumenty, które potwierdzają dokonanie określonych operacji gospodarczych lub finansowych. W zależności od rodzaju transakcji i przepisów prawa, dowodami księgowymi mogą być m.in.

 • * faktury,
 • * rachunki,
 • * umowy,
 • * wyciągi bankowe,
 • * dowody wpłat i wypłat,
 • * listy przewozowe,
 • * protokoły odbioru i dostawy
 • * oraz wiele innych.

Dowody księgowe stanowią podstawę dla prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Są one niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego, kontroli finansowej oraz sporów zewnętrznych i wewnętrznych. Ważne jest, aby dowody księgowe były zgodne z rzeczywistymi operacjami gospodarczymi i były prawidłowo i dokładnie wypełnione, aby uniknąć późniejszych problemów księgowych i podatkowych.

Istotne, że dowody księgowe powinny zawierać pewne wymagane elementy, takie jak m.in.:

 • * datę wystawienia,
 • * opis transakcji,
 • * kwotę,
 • * dane kontrahenta,
 • * numer dokumentu,
 • * inne elementy wymagane przez przepisy prawa lub ustalone wewnętrznie przez firmę.

Kto musi generować i przechowywać dowody księgowe?

Firmy muszą archiwizować i przechowywać dowody księgowe w celu zabezpieczenia się przed potencjalnymi karami, konsekwencjami prawnymi oraz w celu utrzymania transparentnej i zgodnej z przepisami prawa działalności. W tej sytuacji pojawia się pytanie: kto musi generować (tworzyć) i przechowywać dowody księgowe?

Archiwizowanie dowodów księgowych - Przechowywanie dowodów księgowych

Dowody księgowe powinny być generowane i przechowywane przez wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym m.in. przez przedsiębiorców, spółki osobowe, spółki kapitałowe, a także jednostki sektora publicznego. W Polsce obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej określają przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powinni w szczególności generować i przechowywać dowody księgowe dotyczące:

 • * sprzedaży towarów i usług,
 • * zakupu towarów i usług,
 • * wynagrodzeń i innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności,
 • * operacji finansowych, takich jak np. wpłaty i wypłaty na rachunkach bankowych,
 • * inwestycji oraz działań związanych z rozwojem i modernizacją firmy.

W przypadku jednostek sektora publicznego, w tym urzędów, instytucji kultury czy szkół, obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów regulujących działalność tych podmiotów.

Jak długo i gdzie należy przechowywać dowody księgowe?

Okres przechowywania dowodów księgowych zależy od rodzaju dokumentu i przepisów prawa, które regulują okresy archiwizacji. W Polsce obowiązujące przepisy dotyczące okresów przechowywania dokumentów księgowych reguluje m.in. Ustawa o rachunkowości oraz Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z przepisami, okres przechowywania dowodów księgowych wynosi zwykle 5 lat od końca roku obrotowego, w którym dokonano danej transakcji.

Dowody księgowe powinny być przechowywane w sposób umożliwiający szybkie ich odnalezienie i odtworzenie treści przez okres określony w przepisach. Mogą być przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku przechowywania w formie elektronicznej, należy spełnić określone wymagania co do zabezpieczenia i archiwizacji dokumentów.

Pomoc w przechowywaniu dowodów księgowych w Tax Safe

Biuro rachunkowe Tax Safe, posiadające liczne oddziały w całym kraju, oferuje bezpośrednią pomoc przy generowaniu, archiwizowaniu i przechowywaniu dowodów księgowych. Pomożemy poprowadzić księgowość i doradzimy w sprawach optymalizacji podatkowej i kosztowej.

Biuro Rachunkowe TaxSafe swoją ofertę kieruje do osób, które chcą bezpiecznie prowadzić sprawy biznesowe. Realizujemy usługi księgowe oraz oferujemy pomoc z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy rzetelność i terminowość. Zapoznaj się z cennikiem usług księgowych i zadzwoń po więcej informacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów biur rachunkowych TAX SAFE w Polsce. W każdym z nich można uzyskać profesjonalne porady księgowe i podatkowe oraz informacje na temat w jaki sposób przechowywać dowody księgowe.