Należyta staranność w prowadzeniu przedsiębiorstwa i w kontaktach biznesowych

Należyta staranność w prowadzeniu przedsiębiorstwa i w kontaktach biznesowych

2023-06-07 taxsafe Comments Off

Czym jest należyta staranność w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa i kontaktach biznesowych?

Należyta staranność w kontaktach biznesowych jest niezwykle ważna dla budowania pozytywnych relacji oraz osiągania sukcesów w działalności gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o profesjonalizm, terminowość, odpowiednią komunikację, zaangażowanie oraz przestrzeganie umów i postępowanie zgodne z przepisami.

W kontaktach biznesowych należy zachować profesjonalne podejście. Należy być uprzejmym, szanować czas i wysiłek partnera biznesowego oraz dbać o profesjonalne zachowanie i prezentację. Niezwykle istotne jest również przestrzeganie ustalonych terminów. Dotrzymanie obietnic i terminów dostaw buduje zaufanie i pozwala utrzymać dobre relacje z klientami oraz dostawcami.

Należyta staranność w prowadzeniu przedsiębiorstwa i w kontaktach biznesowych

Poza tym wszelkie formy komunikacji z partnerami biznesowymi, takie jak rozmowy telefoniczne, e-maile czy spotkania biznesowe, powinny być prowadzone w sposób jasny i zrozumiały. Należy udzielać precyzyjnych odpowiedzi na pytania, być skrupulatnym w udzielaniu informacji oraz wysłuchiwać drugiej strony.

Należyta staranność w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa i w kontaktach biznesowych to także wykazanie zaangażowania w relacje biznesowe. Należy wykazywać zainteresowanie potrzebami partnerów biznesowych, być gotowym do współpracy i podejmowania działań mających na celu osiągnięcie wspólnych celów. Wiąże się to między innymi z przestrzeganiem umów – dbanie o przestrzeganie podpisanych umów oraz dotrzymanie warunków handlowych jest nieodzowne w kontaktach biznesowych. Dzięki temu partnerzy biznesowi mają pewność, że można na nas polegać i że jesteśmy godni zaufania.

Należyta staranność przy rozliczaniu VAT – kiedy należy dochować należytej staranności?

Należyta staranność przy rozliczaniu VAT to termin dotyczący ważniejszych spraw niż kontakty B2B (business to business). Kiedy należy dochować należytej staranności? Zawsze! Głównie po to, aby uniknąć odpowiedzialności za ewentualne oszustwa podatkowe mające na celu wyłudzenie podatku VAT.

Należyta staranność dotyczy relacji przedsiębiorcy z urzędnikami skarbowymi oraz tego, co urzędnicy skarbowi biorą pod uwagę przy ocenie działalności przedsiębiorców w zakresie rozliczeń VAT. Jest to lista czynności, które powinien spełnić każdy przedsiębiorca przed dokonaniem i rozliczeniem transakcji związanych z podatkiem VAT.

Lista ta została ujęta w dokumencie zwanym „Metodyką oceny należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” (link: https://www.podatki.gov.pl/media/7236/aktualizacja-metodyki-w-zakresie-oceny-dochowania-nalezytej-starannosci-przez-nabywcow-towarow-w-transakcjach-krajowych.pdf). Dokument ten odnosi się do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie są zaangażowani w oszustwa związane z podatkiem VAT i którzy nie mieli świadomości, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, jest związana z oszustwem podatkowym VAT.

Metodyka należytej staranności pomaga przedsiębiorcy podjęcie odpowiednich działań, by jako podatnik mógł otrzymać zwrot podatku VAT. Poniżej artykuł przedstawia najważniejsze działania które pomogą podatnikowi zweryfikować okoliczności związane z transakcją i zachować należytą staranność podczas podejmowania decyzji o jej zawarciu z kontrahentem (sprzedawcą, dostawcą towaru).

Weryfikacja kontrahenta – jak w praktyce zachować należyta staranność?

Dla urzędników skarbowych, w przypadku badania zasadności zwrotu podatku VAT, ważne jest czy podatnik przeprowadził wcześniej odpowiednie badanie przedsiębiorcy, z którym zamierzał zawrzeć transakcję. Należy sprawdzić historię działalności, reputację, referencje i ewentualne zgłoszenia w organach ścigania. Można skorzystać z dostępnych publicznych baz danych lub zwrócić się do odpowiednich instytucji, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Pomocnym jest “Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” znajdujący się pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-Wyszukiwarka pomaga określić, czy kontrahent na moment transakcji – jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Poza tym należy wiedzieć czy kontrahent posiada wymagane koncesje i zezwolenia dotyczące towarów, które są przedmiotem planowanych transakcji oraz czy ma umocowanie osób reprezentujących kontrahenta.

Analiza dokumentów związanych z transakcją i obowiązujących stawek podatku VAT

Dochowanie należytej staranności w przypadku rozliczeń VAT to również analiza wszystkich dokumentów związanych z transakcją. Warto dokładnie przejrzeć wszelkie kwity, takie jak faktury, umowy, warunki sprzedaży. Upewnić się, że wszystkie informacje są zgodne, kompletne i klarowne. Najważniejsze są dane identyfikacyjne kontrahenta, takie jak numer NIP, nazwa firmy czy adres.

Istotne jest do zachowania należytej staranności sprawdzenie, czy zastosowano odpowiednie stawki VAT do towarów lub usług, o ile są one wymagane w danej transakcji. Warto sprawdzić obowiązujące przepisy podatkowe lub skorzystać z pomocy specjalisty, czyli doradcy podatkowego na przykład zatrudnionego w biurze rachunkowym, które rozlicza firmę (JDG, czyli jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę).

Analiza warunków płatności oraz weryfikacja zgodności dokumentów

Za każdym razem, gdy podatnik chce dokonać transakcji, którą będzie rozliczał z podatku VAT należy przeanalizować warunki płatności i terminy. Upewnić się, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami i zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Być czujnym na niejasne lub nietypowe warunki, które mogą budzić podejrzenia.

Poza tym trzeba koniecznie dokonać weryfikacji zgodności dokumentów. Porównać informacje zawarte w dokumentach transakcyjnych z innymi dostępnymi danymi, takimi jak ewidencje księgowe czy faktury od innych dostawców. Upewnić się, że wszystkie informacje są zgodne i nie ma niezgodności lub sprzeczności.

Należyta staranność w rozliczeniu podatku VAT – kiedy skorzystać z porady specjalistów z biura rachunkowego lub podatkowego?

Należyta staranność w dokonywaniu transakcji z innymi przedsiębiorcami i przy rozliczeniu podatku VAT jest kluczowym elementem dla przedsiębiorców. Warto posiłkować się wiedza udostępnianą na specjalistycznych stronach internetowych za każdym razem, gdy dokonywane są transakcje z nowymi kontrahentami.

W niektórych sytuacjach, szczególnie gdy transakcje są bardziej skomplikowane lub występują specjalne okoliczności, zaleca się skorzystanie z porady specjalisty z biura rachunkowego. Tacy specjaliści posiadają głęboką wiedzę na temat przepisów podatkowych, w tym specyfiki VAT, co pozwala im na udzielenie rzetelnych i precyzyjnych porad dotyczących rozliczeń VAT. Skorzystanie z ich doświadczenia może pomóc przedsiębiorcom uniknąć błędów i nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych oraz zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe.

Sytuacje, w których warto skorzystać z porady specjalisty z biura rachunkowego w zakresie rozliczeń VAT, mogą obejmować m.in. skomplikowane transakcje międzynarodowe, działalność w branżach o szczególnych regulacjach podatkowych, wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów podatkowych, czy też konieczność rozwiązania problemów związanych z nadpłatami lub zwrotami VAT. Specjaliści z biur rachunkowych mają wiedzę na temat najnowszych zmian w prawie podatkowym i aktualnych wytycznych organów podatkowych, co umożliwia im udzielenie wsparcia w trudniejszych przypadkach. Skorzystanie z ich pomocy może zapewnić przedsiębiorcom większą pewność co do poprawności rozliczeń VAT oraz minimalizację ryzyka ewentualnych konsekwencji podatkowych.