Strata w podatkach - odliczenie od dochodu - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Strata w podatkach – odliczenie od dochodu

2023-09-19 taxsafe Comments Off

Strata w podatkach to zjawisko, które może wystąpić w świecie biznesu i finansów. Choć często kojarzy się podatki z koniecznością płacenia, to jednak istnieją okoliczności, w których przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pewnych ulg i odliczeń, aby zminimalizować swoje zobowiązania podatkowe. Jednym z takich elementów w systemie podatkowym jest odliczanie strat od dochodu (Art. 9 ust. 3-6, 52k Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).

W niniejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem straty w podatkach i wyjaśnimy, co to dokładnie oznacza i jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwu. Dowiemy się, jakie są rodzaje strat podatkowych, kto może z nich skorzystać, jak je odliczyć od dochodu oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na finanse firmy. Warto zrozumieć, że korzystne rozliczenie straty w podatkach może pomóc przedsiębiorstwu w osiągnięciu stabilności finansowej i minimalizacji obciążeń podatkowych.

Strata w podatkach - odliczenie od dochodu

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat

Podatek dochodowy jest to podatek pobierany od zysków lub dochodów, które przedsiębiorstwo osiągnęło w określonym okresie rozliczeniowym, zazwyczaj na koniec roku podatkowego. Podatek dochodowy stanowi ważne źródło dochodów dla państwa i jest używany do finansowania różnych sektorów, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i infrastruktura.

Rachunek zysków i strat, nazywany również rachunkiem wyników, jest ważnym dokumentem finansowym, który przedstawia przychody i koszty firmy w określonym okresie czasu. Na tym rachunku wykazywane są dochody firmy, takie jak przychody ze sprzedaży produktów lub usług, oraz koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów czy opłaty operacyjne.

Podatek dochodowy jest obliczany na podstawie dochodu firmy, a jego stawka może być stała lub zmienna, zależnie od przepisów podatkowych obowiązujących w danym kraju. Firmy mają obowiązek deklarować swoje dochody i wydatki oraz obliczać należny podatek dochodowy na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Należy także rozważyć dostępne ulgi podatkowe i odliczenia, które mogą obniżyć ostateczną kwotę podatku.

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat

Kiedy można odliczyć stratę w podatkach od dochodu?

Stratę można odliczyć od dochodu w przyszłości tylko wówczas, gdy w poprzednich latach wystąpiła strata w Twojej działalności gospodarczej, czyli twoje przychody były niższe od poniesionych kosztów uzyskania przychodów. Odliczenie straty może pomóc w zmniejszeniu kwoty podatku, który będziesz musiał zapłacić.

W Polsce możesz odliczyć stratę od dochodu przez okres pięciu kolejnych lat, począwszy od roku, w którym wystąpiła strata. Ważne jest, aby strata ta wynikała z tych samych źródeł dochodu, które obecnie generują przychody (Art. 11 ust. 1-3 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981440930).

To ważne narzędzie podatkowe może pomóc w zrównoważeniu budżetu firmy w trudnych okresach i zmniejszeniu obciążeń podatkowych w przyszłości. Warto poznać przepisy i skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego lub skonsultować się z doradcą podatkowym, aby w pełni wykorzystać tę możliwość i dostosować ją do swoich potrzeb finansowych.

Warunki odliczenia straty od dochodu – podatek odroczony w rachunku zysków i strat

Możesz odliczyć stratę poniesioną w danym roku podatkowym w następujący sposób:

  1. Możesz to zrobić w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych po roku, w którym wystąpiła strata. Warto jednak pamiętać, że w każdym z tych lat kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% wysokości poniesionej straty.
  2. Alternatywnie, możesz dokonać jednorazowego odliczenia straty w jednym z kolejnych pięciu lat podatkowych. Jednakże w tym przypadku maksymalna kwota odliczenia wynosi 5 mln zł, a nadwyżka ponad tę kwotę będzie mogła być odliczona w pozostałych latach pięcioletniego okresu, przy czym nie może przekroczyć 50% wartości całkowitej straty.

Warto zaznaczyć, że jeśli w danym roku podatkowym nie osiągniesz żadnego dochodu, nie będziesz mógł dokonać odliczenia straty w tym roku. To ważne, aby zaplanować odliczenie straty zgodnie z własnymi potrzebami finansowymi i uwzględnić powyższe kryteria w procesie rozliczania podatków.

Jednorazowe rozliczenie straty przez podatników PIT i CIT

Jednorazowe rozliczenie straty przez podatników PIT i CIT

Od 2019 roku podatnicy podatku PIT i CIT otrzymali nową możliwość odliczenia straty podatkowej w sposób bardziej elastyczny. Teraz istnieje opcja jednorazowego rozliczenia straty do kwoty 5 mln zł. Jeżeli strata przekracza tę kwotę, nadwyżka będzie rozliczana w kolejnych latach na zasadach, które umożliwiają odliczenie maksymalnie 50% straty w jednym roku.

To oznacza, że jeśli dochody z tego samego źródła, z którego pochodzi strata, są na tyle wysokie, że pozwalają na odliczenie całej straty w krótszym okresie, możliwe jest to w ciągu dwóch lat podatkowych. Warto zauważyć, że ta zmiana wprowadza większą elastyczność i dostosowanie do sytuacji podatnika, umożliwiając bardziej optymalne wykorzystanie odliczenia straty w celu zmniejszenia podatku.

Kiedy nie można odliczyć straty podatkowej? Zapytaj księgowego!

Zgodnie z przepisami podatkowymi, istnieją pewne ograniczenia, które uniemożliwiają odliczenie straty podatkowej w przypadku, gdy strata dotyczy:

Podatku PIT:

  1. Odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części – strata z odpłatnego zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy nie może być odliczona, jeśli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
  2. Odpłatnego zbycia walut wirtualnych – strata z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie podlega odliczeniu.
  3. Niezrealizowanych zysków exit tax -strata związana z niezrealizowanymi zyskami, o których mowa w art. 30da Ustawy o PIT (tak zwany exit tax), nie może być odliczona.
  4. Źródeł przychodów zwolnionych od podatku – strata z źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, w większości przypadków nie podlega odliczeniu. Istnieją jednak wyjątki, takie jak straty z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej oraz straty związane z przychodami uzyskiwanymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z ulgi na powrót, ulgi dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci oraz osób korzystających z ulgi dla pracujących seniorów.

Podatek CIT:
Strata związana ze sprzedażą walut wirtualnych nie podlega odliczeniu w przypadku podatku CIT.

Oczywiście przepisy podatkowe mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto skonsultować się z dobrym księgowym lub doradcą podatkowym, aby dokładnie zrozumieć, jakie ograniczenia dotyczą odliczania straty podatkowej w danym przypadku.