Ryczałt - dla kogo? Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Ryczałt – dla kogo? Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

2023-05-08 taxsafe Comments Off

Czym jest ryczałt i dla kogo?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania działalności gospodarczej, która jest prostsza w stosowaniu niż pełna księgowość. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 2% do 17%.

Opodatkowanie ryczałtem polega na tym, że podstawą opodatkowania jest osiągnięty przychód po odliczeniu przysługujących ulg i kosztów uzyskania przychodów. To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy nie ponoszą dużych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, mogą skorzystać z ryczałtu, ponieważ nie muszą uwzględniać kosztów w rozliczeniu podatkowym.

Ryczałt jest korzystny dla przedsiębiorców, ponieważ obliczenie podatku jest proste i nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z rolniczego handlu detalicznego są opodatkowane ryczałtem na wniosek podatnika.

Od 2023 roku ryczałtem są również obligatoryjnie opodatkowane przychody z tytułu najmu prywatnego, czyli najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z ryczałtu, nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani jako samotny rodzic. Nie ma również możliwości odliczenia od ryczałtu ulgi na dziecko. Jeśli jednak osiąga przychody z tytułu pracy na etacie, może skorzystać z ulgi na dziecko w związku z tymi przychodami.

Ryczałt pozwala na prowadzenie uproszczonej księgowości i jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą dużych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do 17%.

Dla kogo jest ryczałt? Kto w Polsce może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje poniższym podmiotom o ile ich przychody w roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego:

 • osobom fizycznym osiągającym przychody z działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwom w spadku;
 • spółkom cywilnym, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne;
 • spółkom cywilnym osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku;
 • spółkom jawnych, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne;

Należy tu pamiętać, że limit 2 mln euro nie obejmuje kwot, które zostały pomniejszone lub zwiększone w celu obliczenia przychodów, a których 90-dniowy termin płatności już upłynął.

Ryczałt – dla kogo nie jest polecany?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały wyłączone niektóre rodzaje działalności. Ponadto ryczałtem nie mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji prawnej swojej działalności, ani przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które:

 • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej;
 • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 • osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki;
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym ? z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jakie stawki dla określonych grup zawodowych?

Ryczałt jest określony konkretnie dla różnych form działalności. Stawki wahają się od 2 do 17%. Warto wiedzieć jakie grupy zawodowe mają konkretne stawki ryczałtu.

Po pierwsze stawka 17% – stawka ta jest przeznaczona dla wolnych zawodów. Określenie to oznacza, że rozliczające się osoby wykonują takie zawody jak:

 • tłumacz,
 • radca prawny,
 • notariusz,
 • księgowy,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker reasekuracyjny,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • doradca podatkowych,
 • doradca restrukturyzacyjny,
 • makler papierów wartościowych,
 • doradca inwestycyjny,
 • agent firm inwestycyjnych,
 • rzecznik patentowy.

Warto podkreślić, że wolny zawód to taki, że jego wykonawca nie zatrudnia żadnych osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Wykonuje wszystko osobiście w ramach działalności gospodarczej.

Ryczałt dla kogo? Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Po drugie stawka 15% – stawka ta obowiązuje firmy usługowe, które zajmują się reprodukcją komputerowych nośników informacji, pośredników w sprzedaży motocykli, pośredników w sprzedaży hurtowej, firm świadczących usługi kulturalne i rozrywkowe, reklamowe itp.. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie rządowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263 lub w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Po trzecie stawka 14 % – stawka ta obowiązuje lekarzy, architektów, inżynierów analityków technicznych w zakresie specjalistycznego projektowania.

Po czwarte stawka ryczałtu 12% – stawka ta dotyczy przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego itp., czyli popularnie mówiąc ryczałt 12% obowiązuje Informatyków Programistów.

Po piąte stawka 10% – dotyczy przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Po szóste stawka ryczałtu 8,5% (8,5%przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł) – stawka ta dotyczy przychodów z umów najmu, podnajmu, poddzierżawy itp.. Poza tym w grupie tej uwzględniane są firmy oferujące usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, czy wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy. (Więcej na ten temat można przeczytać na stronie rządowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263 lub w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.)

Po siódme stawka ryczałtu 5,5% – dotyczy między innymi przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów itp..

Po ósme stawka 3%, która przeznaczona jest dla działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem usług opodatkowanych według stawki 17% i 15%; usług związanych z produkcją zwierzęcą; z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej (6 lat od momentu wycofania składnika z działalności gospodarczej).

Ryczałt – kogo zapytać przed rejestracją firmy?

Kogo można zapytać o szczegóły tej formy opodatkowania? Kto pomoże przy zakładaniu firmy i wyborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej? Z tego typu pytaniami zawsze można się spotkać, gdy powstaje nowa firma. Jeżeli sami nie posiadamy w tym temacie kompetencji, to warto zgłosić się do lokalnego biura rachunkowego, którego pracownicy: księgowa, radca prawny czy doradca podatkowy odpowie na wszystkie pytania.