Rodzaje faktur - dokumenty księgowe obowiązujące w Polsce - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Rodzaje faktur – dokumenty księgowe obowiązujące w Polsce

2023-10-18 taxsafe Comments Off

Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość i branżę, wie, że prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko dynamiczny proces zarządzania, ale również niezwykle ważne aspekty formalne. W Polsce jednym z istotnych elementów tych aspektów jest wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych. To właśnie one pełnią nie tylko rolę narzędzi obrotu handlowego, ale również stanowią fundamentalne źródło informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia rachunkowości.

Rodzaje faktur - dokumenty księgowe obowiązujące w Polsce

Oprócz standardowej faktury, masz możliwość wystawiania lub otrzymywania różnych innych dokumentów księgowych. Poznanie ich charakterystyki, zrozumienie ich znaczenia i poprawne ich wykorzystanie może stanowić wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Jednak warto to robić w sposób staranny i przemyślany, gdyż precyzyjne prowadzenie dokumentacji finansowej ma wpływ nie tylko na zachowanie zgodności z przepisami prawa, ale także na efektywne zarządzanie finansami firmy.

W niniejszym artykule, przygotowanym przez ekspertów z biura rachunkowego TaxSafe, omówimy różne rodzaje faktur i dokumentów księgowych, jakie są obowiązujące w Polsce. Będziemy wyjaśniać ich znaczenie, cechy charakterystyczne oraz wskazywać na sytuacje, w których konieczne jest ich stosowanie. Naszym celem jest dostarczenie pełnej i klarownej wiedzy, która pomoże przedsiębiorcom uniknąć błędów księgowych i ułatwi prowadzenie sprawnej rachunkowości.

Jakie dokumenty księgowe można wystawiać i gromadzić w naszym kraju? Rodzaje faktur stosowanych w księgowości w Polsce

W Polsce istnieje szereg różnych dokumentów księgowych, które można wystawiać i gromadzić w ramach prowadzenia księgowości. Oprócz standardowych faktur, do najważniejszych dokumentów księgowych należą:

  • Faktura VAT podstawowa – stanowi powszechnie akceptowany dokument w transakcjach handlowych, rejestrujący sprzedaż towarów i usług między przedsiębiorcami opodatkowanymi VAT. Warto zauważyć, że z reguły nie jest konieczne wystawianie faktury dla konsumenta, chyba że zdecyduje się on wyraźnie na taki dokument. Fakturę VAT podstawową można przygotować w formie papierowej lub elektronicznej, zaleca się jednak, aby dokument ten wystawiony był w dwóch identycznych egzemplarzach – jeden z przeznaczeniem dla wystawcy, drugi dla nabywcy;
  • Faktura zaliczkowa – dokumentuje otrzymane zaliczki przed dokonaniem sprzedaży, dostawy towarów lub wykonaniem usługi. Wystawiasz ją, gdy otrzymasz część płatności przed realizacją transakcji. Termin wystawienia faktury zaliczkowej to nie później niż 15. dzień następnego miesiąca po otrzymaniu zaliczki, ale nie wcześniej niż 60 dni przed realizacją dostawy lub usługi. Po zakończeniu transakcji wystawiasz fakturę końcową, uwzględniając wcześniej otrzymane zaliczki. Podatnicy VAT są zobowiązani do wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku otrzymania całej lub części zapłaty przed realizacją transakcji;
  • Faktura uproszczona – paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy jest traktowany jak faktura uproszczona. Mniej szczegółów niż w zwykłej fakturze obejmuje datę wystawienia i sprzedaży, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy z NIP, nazwę towaru lub usługi, ewentualny rabat i łączną kwotę należności. W przypadku faktury uproszczonej nie wystawia się dodatkowej, zawierającej pełne dane nabywcy;
  • Faktura VAT marża – to specyficzny rodzaj dokumentu stosowany przy usługach turystycznych, dostawie używanych towarów (samochodów, laptopów, telefonów), a także przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i dzieł sztuki. Procedura ta obejmuje wyłącznie towary używane nabyte od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, podatników zwolnionych lub podatników, których dostawy były objęte procedurą VAT marża. Faktura VAT marża jest dobrowolna i pozwala na opodatkowanie jedynie marży, zniżając podatek. Warto jednak pamiętać, że kupujący na podstawie tej faktury nie może odliczyć VAT. Dokument ten nie uwzględnia ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki czy kwoty podatku. Opodatkowanie bazuje na marży naliczanej przez sprzedawcę, obniżonej o podatek;
  • Faktura VAT RR – stosowana jest w transakcjach z rolnikiem ryczałtowym. W odróżnieniu od standardowej faktury, rolnik ryczałtowy nie wystawia jej jako sprzedawca, ale otrzymuje od kupującego fakturę VAT-RR. Dokument ten musi zawierać informacje takie jak dane dostawcy i nabywcy, numery identyfikacji podatkowej, daty transakcji, szczegóły dotyczące nabytych produktów rolnych, cenę jednostkową, wartość nabytych produktów, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz oświadczenie o statusie rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT. Oryginał faktury VAT RR przekazywany jest rolnikowi ryczałtowemu, a drugi egzemplarz pozostaje u wystawcy;
  • Pro forma – nie jest dokumentem księgowym, pełniąc jedynie funkcję informacyjną. Może przybierać formę oferty handlowej, określając kwotę do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub usługę, lub służyć jako wezwanie do zapłaty. Czasami jest wystawiana przed otrzymaniem zaliczki, informując kontrahenta o wymaganej kwocie. Ważne jest, aby nie wystawiać faktury pro forma po otrzymaniu zapłaty; w takim przypadku należy skorzystać z faktury VAT. Termin “faktura pro forma” nie jest uregulowany przepisami, a dokument ten nie jest uwzględniany w ewidencji księgowej, nie odzwierciedla bowiem rzeczywistej sprzedaży czy innej operacji gospodarczej. Warto dodać na nim adnotację “pro forma”;
  • Ustrukturyzowane faktury elektroniczne, czyli faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – można je wystawiać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) gdy jest się wykonawcą zamówienia publicznego. Ten mechanizm jest dedykowany wyłącznie w relacjach z administracją publiczną, taką jak gminy, szpitale, szkoły, przedszkola czy muzea, i nie można nim wystawiać faktur dla innych przedsiębiorców. Ustrukturyzowana e-faktura to plik elektroniczny (xml) o określonym formacie, który umożliwia automatyczne przesyłanie i przetwarzanie danych w systemach finansowo-księgowych. Warto zaznaczyć, że dla wykonawcy jest to działanie dobrowolne, natomiast zamawiający, czyli jednostka administracji publicznej, nie ma prawa odmówić jej akceptacji.
Jakie dokumenty księgowe można wystawiać i gromadzić w naszym kraju? Rodzaje faktur stosowanych w księgowości w Polsce

Czym jest refakturowanie?

Proces refakturowania polega na tym, że przedsiębiorca nabywa usługi we własnym imieniu, chociaż faktycznym odbiorcą jest inny przedsiębiorca, który ostatecznie nabywa te usługi od pierwszego przedsiębiorcy. W tym scenariuszu przedsiębiorca pełni rolę pośrednika, łącząc sprzedawcę z ostatecznym odbiorcą.

Mimo, że przepisy prawne nie dostarczają dokładnej definicji refakturowania, to pojęcie to wynika z orzecznictwa. Najczęściej refakturowanie odnosi się do kosztów mediów przy najmie, gdzie właściciel lokalu nabywa je we własnym imieniu, ale obciąża kosztami najemcę.

W przypadku odsprzedawania usług, przedsiębiorca traktowany jest jak podmiot, który sam je wykonał, co skutkuje wystawieniem faktury VAT. Z reguły stosuje się identyczną kwotę netto i stawkę VAT jak na fakturze dokumentującej nabycie od bezpośredniego dostawcy. Jednakże istnieją pewne wyjątki od tej zasady.

Warto uregulować kwestie związane z transakcjami refakturowania poprzez zawarcie stosownych postanowień w umowach, ponieważ stawka VAT na fakturze może zależeć od ustaleń zawartych w umowie między stronami.

Samofakturowanie – kiedy stosuje się wystawianie faktur dla swojej firmy?

Samofakturowanie to proces, w którym nabywca sam dla siebie wystawia fakturę w imieniu oraz na rzecz sprzedawcy. Aby nabywca mógł wystawiać faktury za sprzedawcę, musi posiadać status podatnika VAT oraz zawrzeć umowę z sprzedawcą, w której określone są procedury związane z zatwierdzaniem faktur.

Przepisy nie precyzują szczegółów dotyczących formy, treści ani czasu trwania takiej umowy. Warto jednak uwzględnić w niej istotne elementy, takie jak okres obowiązywania, procedury postępowania w przypadku nieprawidłowości oraz warunki wcześniejszego zakończenia umowy.

Czym jest refakturowanie oraz samofakturowanie - kiedy stosuje się wystawianie faktur dla swojej firmy?

Ważne jest, aby pamiętać, że faktura wystawiona przez nabywcę staje się pełnoprawną fakturą sprzedażową dopiero po zatwierdzeniu przez sprzedawcę. Elementy występujące na fakturze samofakturowanej są identyczne jak w przypadku standardowych faktur. Jednakże konieczne jest dodanie dopisku “samofakturowanie”.

Podpisanie fizyczne faktury nie jest konieczne, a przepisy nie narzucają określonego sposobu zatwierdzania. Organy podatkowe akceptują milczącą zgodę, co oznacza, że strony mogą uznać brak sprzeciwu sprzedawcy w okresie określonym w umowie za zatwierdzenie faktury. Sprzedawca ma również obowiązek zarejestrować fakturę w swoim systemie.