Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) - definicja - definicja

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) – definicja

2023-11-15 taxsafe Comments Off

W dzisiejszym zmiennym świecie biznesu, przedsiębiorstwa poszukują różnych form organizacyjnych, aby zoptymalizować swoje funkcjonowanie i korzystać z licznych udogodnień podatkowych. Jednym z takich rozwiązań jest Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK), stanowiąca innowacyjny model współpracy pomiędzy co najmniej dwiema spółkami prawa handlowego. Dla przedsiębiorców poszukujących strategii podatkowych z korzyścią dla ich struktury kapitałowej, podatkowa grupa kapitałowa stanowi fascynujące rozwiązanie. W tym wpisie przygotowanym przez specjalistów z biura rachunkowego TAX SAFE zagłębimy się w tajniki Podatkowej Grupy Kapitałowej, analizując, jakie korzyści niesie dla firm i jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z tego efektywnego instrumentu podatkowego. Przygotujcie się na pełną wiedzy podróż przez zaklęty świat korzyści podatkowych dla przedsiębiorstw!

Co to jest podatkowa grupa kapitałowa?

Co to jest podatkowa grupa kapitałowa?

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) to specyficzna forma organizacyjna, w której co najmniej dwie spółki prawa handlowego o osobowości prawnej tworzą związki kapitałowe. Podatkową grupę kapitałową można utworzyć jedynie w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych lub spółek akcyjnych, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby spełnić kryteria podatkowej grupy kapitałowej, spółka dominująca (posiadająca bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek zależnych) musi mieć przeciętny kapitał zakładowy na poziomie nie niższym niż 250 000 zł. Ponadto, warunkiem jest brak zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa w spółkach tworzących grupę.

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej musi zostać zawarta na piśmie między spółką dominującą a spółkami zależnymi na okres co najmniej 3 lat podatkowych i zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego. Po utworzeniu PGK, spółki wchodzące w jej skład nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych określonych w przepisach podatkowych oraz nie mogą narzucać warunków różniących się od warunków transakcji między niepowiązanymi podmiotami w przypadku dokonywania transakcji kontrolowanej z podmiotami spoza grupy kapitałowej.

Co daje podatkowa grupa kapitałowa?

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) to narzędzie, które pozwala na zredukowanie obciążenia podatkowego w obrębie grupy kapitałowej. To rozwiązanie nie tylko zwiększa elastyczność w przeprowadzaniu transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami wchodzącymi w skład PGK, ale także minimalizuje wymogi administracyjne związane z rozliczeniem CIT. Główną korzyścią wynikającą z funkcjonowania PGK jest możliwość obniżenia zobowiązań podatkowych CIT w ramach grupy kapitałowej, gdyż dochód PGK to suma dochodów i strat spółki dominującej oraz spółek zależnych.

Warto zaznaczyć, że PGK eliminuje ograniczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem usług niematerialnych, praw czy wartości niematerialnych od spółek powiązanych (ograniczenie z art. 15e ustawy o CIT). Ponadto, w obrębie PGK nie obowiązują limity kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy CIT) dla umów zawartych z podmiotami wchodzącymi w skład grupy. Dodatkowo, istotnym ułatwieniem jest brak konieczności przygotowywania osobnej dokumentacji cen transferowych dla poszczególnych podmiotów wchodzących w skład PGK. Transakcje w ramach grupy nie podlegają również wymogom dokumentacyjnym dotyczącym cen transferowych.

Najważniejsze korzyści z funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), czyli co daje podatkowa grupa kapitałowa?

Najważniejsze korzyści z funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)

Funkcjonowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) przynosi zauważalne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dokonywaniu transakcji między podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej grupy. Co więcej, procesy rozliczeniowe z fiskusem stają się bardziej wygodne dzięki składaniu jednej deklaracji CIT, konieczności płacenia jedynie jednych zaliczek na podatek oraz opodatkowaniu przez spółkę dominującą.

Najważniejsze korzyści dla przedsiębiorstw będących w PGK to:

 1. Zmniejszenie zobowiązań podatkowych – możliwość obniżenia zobowiązań podatkowych w ramach grupy kapitałowej, dzięki obliczaniu dochodu PGK jako sumy dochodów i strat spółki dominującej oraz spółek zależnych.
 2. Eliminacja limitów kosztów – brak limitów kosztów uzyskania przychodów w przypadku zakupu usług niematerialnych, praw czy wartości niematerialnych od spółek powiązanych (art. 15e ustawy o CIT).
 3. Brak ograniczeń w kosztach finansowania – wyłączenie zastosowania limitów kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy CIT) w przypadku umów z podmiotami wchodzącymi w skład PGK.
 4. Uproszczenie procedur – jedna dokumentacja cen transferowych dla całej grupy, eliminacja wymogów dokumentacyjnych dotyczących cen transferowych dla transakcji w ramach grupy.

Typy grup kapitałowych – jakie są grupy kapitałowe?

Można rozróżnić 3 typy grup kapitałowych:

 • Operacyjne grupy kapitałowe;
 • Zarządcze (strategiczne) grupy kapitałowe;
 • Finansowe grupy kapitałowe.

Grupy kapitałowe mogą przyjąć różne formy w zależności od swoich celów i struktury działania. Wyróżniamy operacyjne grupy kapitałowe, które powstają w celu wzmacniania pozycji spółki-matki na rynku poprzez aktywność jej spółek-córek w obszarze operacyjnym. Z drugiej strony, istnieją grupy zarządcze, czyli strategiczne, które skupiają się na tworzeniu synergii między działaniami spółek-córek, mając na celu optymalne zarządzanie zasobami i strategią rozwoju. Z kolei finansowe grupy kapitałowe skupiają się na maksymalizacji korzyści ekonomicznych i finansowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka finansowego. Każdy rodzaj grupy kapitałowej pełni specyficzne funkcje, dostosowane do swojego głównego celu działania.

Typy grup kapitałowych - jakie są grupy kapitałowe?

Znane Podatkowe Grupy Kapitałowe w Polsce

W Polsce istnieje wiele znanych Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK), które wykorzystują ten instrument w celu optymalizacji podatkowej oraz ułatwienia zarządzania finansami w ramach grupy spółek. Przykłady takich grup mogą obejmować różne sektory gospodarki, od branży finansowej po przemysłowe, reprezentując różnorodne modele biznesowe. Działalność tych PGK często cechuje się efektywnym wykorzystaniem przepisów podatkowych, co przyczynia się do ich stabilności i konkurencyjności na rynku. Współpraca między spółkami wchodzącymi w skład tych grup pozwala na osiąganie synergii i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem. Można wymienić tu takie znane nazwy jak:

 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA KGHM II
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA MBANK
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENEA
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PZU
 • PGK ENERGA 2021
 • PGK PKP ENERGETYKA
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA CCC
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA-PŁATNIK KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ARCTIC PAPER
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA MEDICOVER
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA DOZ
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA MATERIAŁY BUDOWLANE
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA AGORA
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA BALTIC HUB
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA EWE
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA CINEMA CITY
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA MULTIKINO
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA HASCO-LEK
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA NATURA
 • PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA QUBUS HOTEL POLSKA