Podatek od środków transportu - kiedy i gdzie należy go zapłacić?

Podatek od środków transportu – kiedy i gdzie należy go zapłacić?

2023-11-14 taxsafe Comments Off

Biuro rachunkowe to miejsce, gdzie zatrudnieni doradcy podatkowi chętnie udzielają informacji na temat szerokiej tematyki jaką są podatki w Polsce. W niniejszym artykule pragniemy zgłębić kwestię, która dotyka przewoźników na polskich drogach, a mianowicie podatku od środków transportu. Świadczenie to wpływa na koszty działalności branży transportowej w naszym kraju i nie można o nim zapominać. W trakcie lektury postaramy się rozwiać wątpliwości związane z zależnościami od tego podatku, przyjrzeć się aktualnym stawkom oraz dowiedzieć, jakie pojazdy podlegają temu obowiązkowi podatkowemu. Czy przepisy uległy zmianie w 2023 roku? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej, więc serdecznie zapraszamy do lektury!

Podatek od środków transportu

Czym jest podatek transportowy?

Podatek od środków transportu, to jeden z podatków lokalnych, który wpływa bezpośrednio do budżetów samorządów terytorialnych. Środki te są kierowane na konto gminy, związanej z miejscem siedziby podatnika lub miejscem jego zamieszkania. W sytuacji większych przedsiębiorstw z wieloma oddziałami, odpowiednią jednostką jest organ podatkowy, obsługujący obszar, na którym zarejestrowane są pojazdy podlegające opodatkowaniu. Szczegółowe uregulowania dotyczące podatku od środków transportowych znajdują się w odpowiednich przepisach ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170).

Kto musi zapłacić podatek od środków transportowych?

Obowiązek uiszczania podatku od środków transportowych ciąży na:

  • właścicielach środków transportowych, zarówno osobach fizycznych, jak i prawnych,
  • jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, lecz są zarejestrowane jako posiadacze danego środka transportowego,
  • posiadaczach pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski jako przekazane przez zagraniczną jednostkę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

W sytuacji, gdy środek transportowy jest współwłasnością dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Nietypową sytuacją jest przeniesienie własności, gdzie odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym doszło do transakcji sprzedaży pojazdu. Wraz z nadejściem nowego miesiąca obowiązek uiszczenia opłat przechodzi na nowego właściciela. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku nabycia pojazdu lub jego pierwszej rejestracji na obszarze Polski, gdzie opłata staje się wymagalna od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. To samo tyczy się tymczasowego wycofania pojazdu z użytku. Wygaśnięcie lub ponowne naliczenie obowiązku podatkowego ma miejsce w pierwszym dniu miesiąca po wydaniu stosownej decyzji organu rejestrującego lub po okresie, na jaki decyzja została wydana. W takich przypadkach wysokość podatku jest ustalana proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Podatek od środków transportu - kiedy i gdzie należy go zapłacić?

Gdzie należy zapłacić podatek od środków transportu?

Deklaracje składane są w organie podatkowym, który obejmuje obszar zamieszkania lub siedzibę podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa z wieloma placówkami lub podmiotu składającego się z odrębnych jednostek organizacyjnych, deklaracja powinna trafić do organu podatkowego obsługującego teren zakładu lub jednostki posiadającej środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W sytuacji współwłasności środka transportowego właściwy jest organ podatkowy dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została pierwsza wpisana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Kiedy płaci się podatek od transportu? Do kiedy należy składać deklaracje?

Podatek, z zasady, należy wpłacać w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku, na konto urzędu gminy obsługującego obszar zamieszkania lub siedziby podatnika.

Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatku od środków transportowych:

  • do 15 lutego każdego roku podatkowego,
  • jeśli obowiązek powstał po tej dacie, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od momentu, gdy zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.