PFRON dla firm i pracodawców - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

PFRON dla firm i pracodawców

2023-09-06 taxsafe Comments Off

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki społecznej i wsparciu dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Jednak jego wpływ i działania sięgają znacznie dalej niż tylko dofinansowanie indywidualne beneficjentów. PFRON ma także istotne znaczenie dla firm i pracodawców, którzy angażują się w tworzenie bardziej sprzyjającego rynku pracy. W niniejszym wpisie zgłębimy temat “PFRON dla firm i pracodawców”, przyglądając się temu, jakie korzyści mogą wynikać ze współpracy z Funduszem oraz jakie obowiązki nakłada on na pracodawców. Dowiecie się także, jakie inicjatywy i programy oferowane przez PFRON mogą wspomóc rozwój przedsiębiorstwa i przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

PFRON dla firm i pracodawców. Czym jest dofinansowanie PFRON?

Czym jest dofinansowanie PFRON?

Dofinansowanie PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to rodzaj wsparcia finansowego udzielanego osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz instytucjom i organizacjom działającym na rzecz niepełnosprawnych. Fundusz ten działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON może przyjmować różne formy i mieć różne cele. Osoby niepełnosprawne w Polsce mogą być zainteresowane następującymi zagadnieniami:

 1. 1. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup sprzętu, który pomoże im w rehabilitacji lub codziennym funkcjonowaniu. To może być np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy, protezy, czy też komputer z oprogramowaniem ułatwiającym dostęp do informacji dla osób niewidomych.
 2. 2. Dofinansowanie do działań rehabilitacyjnych – PFRON może sfinansować różnego rodzaju działania rehabilitacyjne, terapie, kursy, czy warsztaty, które pomagają osobom niepełnosprawnym rozwijać swoje umiejętności, integrować się społecznie i przygotowywać się do aktywności zawodowej.
 3. 3. Wsparcie w zatrudnieniu – dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, istnieją różne formy wsparcia finansowego, w tym refundacja kosztów dostosowania stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, czy dotacje na rozwijanie aktywności gospodarczej.
 4. 4. Dofinansowanie projektów i programów – PFRON realizuje wiele programów i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacji działających na ich rzecz. To może obejmować programy edukacyjne, inwestycje w placówki rehabilitacyjne, czy też wsparcie na rzecz integracji społecznej.

Kto może skorzystać z dofinansowania PFRON?

Dofinansowanie PFRON ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, ich aktywizację zawodową oraz integrację społeczną. Przyznawane jest na podstawie określonych kryteriów i procedur ustalonych przez Fundusz, a jego forma i wysokość mogą być różne w zależności od potrzeb i sytuacji danej osoby lub organizacji.

Pierwszym podmiotem, który może skorzystać z dofinansowania PFRON, są same osoby niepełnosprawne. To one stanowią głównych beneficjentów programów i środków udzielanych przez Fundusz. Dofinansowanie może obejmować zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłacenie terapii, czy też uczestnictwo w kursach zawodowych, które pomagają osobom niepełnosprawnym zwiększyć swoje umiejętności i samodzielność. Istnieją także specjalne programy dla dzieci niepełnosprawnych oraz seniorów.

Po drugie, dofinansowanie PFRON może być kierowane do pracodawców. Fundusz wspiera zatrudnianie osób niepełnosprawnych poprzez różne formy wsparcia, takie jak refundacja kosztów dostosowania stanowiska pracy, subsydiowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, czy też dotacje na rozwijanie aktywności gospodarczej. To zachęca przedsiębiorców do tworzenia bardziej inkludujących miejsc pracy i otwiera nowe możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON jest zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, które mogą poprawić swoją jakość życia i rozwijać swoje umiejętności, jak i dla pracodawców, którzy chcą aktywnie wspierać integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. To ważny krok w kierunku bardziej dostępnego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na pełną aktywność i uczestnictwo.

Którzy pracodawcy spełniają wymogi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Którzy pracodawcy spełniają wymogi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stanowi ważne ogniwo wspierające osoby niepełnosprawne w sferze zawodowej. W celu spełnienia wymogów PFRON i uzyskania wsparcia, pracodawcy muszą spełnić konkretne kryteria. Przede wszystkim, pracodawcy ci powinni zatrudniać osoby niepełnosprawne na swoich stanowiskach pracy. Istnieje wymóg, że co najmniej 6% pracowników w firmie powinno stanowić osoby niepełnosprawne. Jeśli ta liczba nie jest osiągnięta, pracodawcy mogą wypełnić swoje zobowiązania poprzez inny rodzaj działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, takie jak organizacja kursów, szkoleń, czy też przekazywanie środków na cele rehabilitacyjne.

Pracodawcy muszą także spełnić wymogi związane z dostosowaniem miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to zarówno dostępu do budynków, jak i stanowisk pracy oraz urządzeń biurowych. Pracodawcy są zobowiązani do stworzenia warunków umożliwiających pełne i równoprawne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym. Ważnym aspektem jest także regularne rozliczanie się z PFRON oraz dostarczanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wsparcia.

W rezultacie, pracodawcy, którzy spełniają te wymogi, mogą liczyć na wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony PFRON. To nie tylko korzyść dla osób niepełnosprawnych, które zyskują szansę na zatrudnienie i pełną integrację zawodową, ale także dla pracodawców, którzy mogą poszerzyć swoją kadrę o kompetentnych pracowników oraz wprowadzić innowacje i dostosowania sprzyjające równości i inkluzji.

Jakie firmy mogą skorzystać z dofinansowania PFRON? Jakie są wymogi dla przedsiębiorców?

Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest dostępne dla różnych rodzajów pracodawców. Oto kto może ubiegać się o dofinansowanie PFRON –

 1. 1. Zakłady pracy chronionej – firmy prowadzące zakłady pracy chronionej, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o wsparcie PFRON.
 2. 2. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, mogą skorzystać z dofinansowania PFRON.
 3. 3. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników – pracodawcy, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników, również po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, muszą spełnić wymóg zatrudnienia co najmniej 6 % osób niepełnosprawnych.
 4. 4. Brak zaległości wobec PFRON – firmy ubiegające się o wsparcie muszą nie mieć zaległości wobec PFRON przekraczających 100 zł.
 5. 5. Brak obowiązku zwrotu pomocy – pracodawcy nie mogą być w sytuacji, w której musieliby zwracać pomoc finansową, która została uznana przez Komisję Europejską za niezgodną z prawem lub z zasadami wspólnego rynku.
 6. 6. Dobra sytuacja ekonomiczna – firmy nie mogą znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

To zasady, które muszą spełnić pracodawcy, aby ubiegać się o wsparcie PFRON i wspierać integrację zawodową osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

Jakie firmy mogą skorzystać z dofinansowania PFRON? Jakie są wymogi dla przedsiębiorców?

Ile wynosi wysokość dofinansowania PFRON na wyposażenie stanowiska pracy?

Wysokość dofinansowania PFRON na wyposażenie stanowiska pracy jest uzależniona od wielu czynników, ale jej maksymalna granica stanowi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i chcą dostosować miejsce pracy do ich potrzeb, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, które może wynieść nawet piętnaście razy przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w danym okresie.

Ile wynosi wysokość dofinansowania PFRON do miesięcznego wynagrodzenia pracowników?

Wysokość miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń pracowników przez PFRON jest uzależniona od kilu aspektów.

Po pierwsze, stopień niepełnosprawności pracownika jest istotnym determinantem. Im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa może być kwota dofinansowania.

Ponadto, ważny jest wymiar czasu pracy pracownika – zarówno pełny, jak i niepełny etat mogą wpłynąć na ostateczną kwotę wsparcia.

Typ pracodawcy to kolejny istotny aspekt. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej lub organizacje pozarządowe mogą liczyć na różne formy dofinansowania, które mogą być bardziej korzystne w porównaniu do standardowych firm.

Ostatecznie, koszty płacy pracownika z niepełnosprawnością są kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość wsparcia – im wyższe są koszty, tym większa może być kwota dofinansowania.

Jakie dokumenty są potrzebne podczas rejestracji w PFRON?

Podczas procesu rejestracji konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 1. * Wniosek WN-D.
 2. * Kopia dokumentów identyfikujących przedsiębiorcę, takich jak pełna nazwa firmy (wraz ze skrótem, jeśli istnieje), oraz numery REGON i NIP.
 3. * Formularz INF-D-P.
 4. * Formularz INF-O-PP lub INF-O-PR.
 5. * Oświadczenie, które potwierdza brak wcześniejszego otrzymywania pomocy publicznej.
 6. * Sprawozdanie finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe lub oświadczenie o nieobowiązkowości sporządzania sprawozdań finansowych.

Po rejestracji w PRFON istnieje obowiązek przekazywania co miesiąc wniosku o dofinansowanie z PFRON na formularzu WN-D oraz informacji uzupełniającej na formularzu INF-D-P. Należy tego dokonywać do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronach PFRON: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/materialy-informacyjne-oraz-instruktazowe/

Jak dopełnić niezbędne formalności przy ubieganiu się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Zapytaj specjalistów!

Chcąc dopełnić niezbędne formalności przy ubieganiu się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), warto skonsultować się z specjalistami. Wielu pracodawców korzysta z usług biur rachunkowych, które posiadają doświadczenie w zakresie procedur związanych z PFRON. Dlaczego warto zwrócić się o pomoc do takich specjalistów?

Biura rachunkowe posiadają wiedzę na temat obowiązujących procedur związanych z PFRON. Pomogą Ci w przygotowaniu dokumentów i wniosków zgodnie z aktualnymi regulacjami. Poza tym proces aplikowania o dofinansowanie z PFRON może być skomplikowany, a nawet drobne błędy w dokumentach mogą prowadzić do problemów. Specjaliści z biura rachunkowego pomogą Ci uniknąć błędów, co przyspieszy proces ubiegania się o wsparcie. Dodatkowo doradcy finansowi z biura rachunkowego pomogą Ci zidentyfikować dostępne źródła dofinansowania, dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Dzięki temu możesz maksymalnie wykorzystać dostępne środki.

Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak doradcy finansowi z biura rachunkowego, aby upewnić się, że ubieganie się o dofinansowanie z PFRON będzie przebiegać sprawnie i bezbłędnie.