Metoda kasowa - rozliczanie podatku VAT - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

Metoda kasowa – rozliczanie podatku VAT

2023-08-21 taxsafe Comments Off

Metoda kasowa, czasem określana jako metoda uproszczona, polega na księgowaniu wydatków w momencie ich faktycznego rozchodu finansowego, niezależnie od tego, do którego okresu się odnoszą. Tę metodę mogą zastosować firmy, które kwalifikują się jako mali podatnicy, co oznacza, że ich roczna sprzedaż nie przekracza 2 milionów euro.

Metoda kasowa - rozliczanie podatku VAT

Na czym polega metoda kasowa?

Metoda kasowa w księgowości to podejście, w którym przedsiębiorca rozlicza się z podatku VAT dopiero w momencie otrzymania płatności od swojego kontrahenta. Oznacza to, że podatek VAT jest zaksięgowany i przekazywany do urzędu skarbowego dopiero wtedy, gdy środki pieniężne zostają faktycznie odebrane od klienta za dostarczone towary lub usługi.

Ta metoda ma na celu uniknięcie konieczności zapłaty podatku VAT, jeśli faktura nie została jeszcze uregulowana przez klienta. Działa to na korzyść przedsiębiorcy, ponieważ chroni go przed sytuacją, w której musiałby opłacić podatek VAT, ale jeszcze nie otrzymał zapłaty od swojego kontrahenta.

Metoda kasowa jest szczególnie przydatna dla małych przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować swoje przepływy finansowe i uniknąć nadmiernego obciążenia podatkowego w sytuacjach, gdy płatności od klientów są opóźnione.

Na czym polega metoda kasowa?

Mały podatnik – definicja

Mały podatnik, w kontekście podatku od towarów i usług, to osoba, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. * Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, przy założeniu, że przeliczenia kwot w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, zaokrąglając do najbliższego tysiąca złotych.
  2. * Osoba prowadzi działalność maklerską, zarządza funduszami inwestycyjnymi, zarządza alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, lub świadczy usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Jeśli kwota prowizji lub innych form wynagrodzenia za te usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45.000 euro wyrażonej w złotych, przy zastosowaniu kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, również zaokrąglając do najbliższego tysiąca złotych.

Jak księgować faktury metodą kasową? Jak rozliczać podatek VAT?

Księgowanie faktur metodą kasową polega na zaksięgowaniu transakcji w momencie otrzymania lub wydania środków pieniężnych, czyli w momencie faktycznej płatności. Oto kroki, które trzeba podjąć przy księgowaniu faktur metodą kasową:

  1. * Otrzymanie faktury od dostawcy – w momencie otrzymania faktury od dostawcy lub wykonawcy usługi, tworzysz wpis księgowy w rejestrze zakupów. Fakturę uznaje się za otrzymaną wtedy, gdy dostawca dostarczył towar lub usługę i wydał fakturę za tę dostawę.
  2. * Księgowanie wydatku – następnie dokonujesz zaksięgowania wydatku, tworząc odpowiednią pozycję w rejestrze kosztów. Kwota na fakturze staje się kosztem firmy w momencie jej otrzymania.
  3. * Płatność faktury – kiedy dokonujesz faktycznej płatności dostawcy, tworzysz wpis księgowy w rejestrze płatności. Kwota na fakturze jest teraz odjęta od salda środków pieniężnych firmy.
  4. * Zaksięgowanie podatku VAT – jeśli płatność obejmuje również podatek VAT, księgujesz go w odpowiednich rejestrach podatkowych, zarówno w przypadku zakupów, jak i sprzedaży.
  5. * Otrzymywanie faktur od klientów – jeśli prowadzisz sprzedaż i przyjmujesz faktury od klientów, procedura jest podobna. Tworzysz wpis księgowy w rejestrze sprzedaży, kiedy otrzymujesz fakturę od klienta. Następnie, gdy otrzymujesz płatność od klienta, tworzysz wpis księgowy w rejestrze wpływów pieniężnych.
Jak księgować faktury metodą kasową? Jak rozliczać podatek VAT?

Księgowanie faktur metodą kasową jest stosunkowo prostą procedurą, ponieważ transakcje są rejestrowane w momencie faktycznej płatności. To oznacza, że nie ma potrzeby monitorowania zobowiązań finansowych związanych z fakturami, ponieważ są one księgowane w momencie uregulowania płatności.

Kiedy można przejść na metodę kasową?

Przejście na metodę kasową w zakresie podatku VAT jest opcją dostępną dla małych podatników, którzy spełniają określone kryteria. Przesłanki umożliwiające korzystanie z metody kasowej w podatku VAT są zwykle określone w przepisach podatkowych.

Metodę kasową w księgowości w Polsce mogą stosować wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, których roczne przychody ze sprzedaży nie przekraczają 2 milionów euro (w zgodzie z kursami euro ogłaszanymi przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, zaokrąglając kwotę do najbliższego tysiąca złotych).