Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CEBR) - krok w kierunku transparentnych finansów

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CEBR) – krok w kierunku transparentnych finansów

2023-09-10 taxsafe Comments Off

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CEBR) to ważna inicjatywa, która ma na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości w zakresie finansów oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to narzędzie wprowadzone przez rząd Polski, które ma na celu identyfikację rzeczywistych właścicieli i beneficjentów różnych rodzajów jednostek gospodarczych. CEBR odgrywa kluczową rolę w tworzeniu bardziej przejrzystego i uczciwego środowiska biznesowego.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CEBR)

Cele i Funkcje CEBR

 1. Identyfikacja Beneficjentów Rzeczywistych. CEBR umożliwia identyfikację rzeczywistych właścicieli i beneficjentów różnych jednostek gospodarczych, takich jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia, fundacje, czy trusty.
 2. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Rejestracja beneficjentów rzeczywistych ma na celu zwiększenie kontroli nad źródłami finansowania firm i organizacji oraz eliminację działań związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 3. Wzmacnianie Przejrzystości Finansowej. CEBR przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i uczciwości w dziedzinie finansów. Dzięki temu inwestorzy, konsumenci i instytucje finansowe mają pewność, że prowadzą interesy z uczciwymi podmiotami.
 4. Wsparcie Działań Organów Ścigania. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dostarcza organom ścigania niezbędnych informacji w śledztwach związanych z praniem pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi.

Proces Rejestracji w CEBR

Proces rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest obowiązkowy dla wielu rodzajów jednostek gospodarczych. Podmioty zobowiązane do rejestracji muszą dostarczyć informacje dotyczące swoich rzeczywistych właścicieli, w tym danych personalnych, udziałów lub udziałowców, czy beneficjentów rzeczywistych.

  Cele i Funkcje CEBR - Proces Rejestracji w CEBR

Korzyści Związane z CEBR

 1. Większa Przejrzystość – CEBR przyczynia się do większej przejrzystości na rynku finansowym, co pomaga w budowaniu zaufania inwestorów i konsumentów.
 2. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy – Rejestracja beneficjentów rzeczywistych jest kluczowym narzędziem w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 3. Wsparcie Organów Ścigania – CEBR dostarcza organom ścigania cenne informacje, które pomagają w dochodzeniach w sprawach finansowych.
 4. Zwiększenie Uczciwości Biznesowej – Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą uczciwe interesy, CEBR jest narzędziem, które pomaga oddzielić ich działalność od tych, którzy działają nielegalnie lub nieuczciwie.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zwiększenie zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego

Dlaczego CEBR jest ważne?

 1. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – CEBR pomaga w identyfikacji rzeczywistych właścicieli i beneficjentów różnych jednostek gospodarczych. Dzięki temu trudniej jest ukrywać źródła finansowania nielegalnych działań.
 2. Większa Przejrzystość Finansowa – Rejestracja beneficjentów rzeczywistych przyczynia się do większej przejrzystości w działaniach finansowych. Inwestorzy i klienci mogą być pewni, że prowadzą interesy z uczciwymi podmiotami.
 3. Wsparcie Organów Ścigania – CEBR dostarcza organom ścigania cenne informacje, które pomagają w prowadzeniu śledztw w sprawach finansowych. To narzędzie umożliwia skuteczniejsze działania w walce z przestępczością finansową.
 4. Uczciwy Rynek Biznesowy – Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą uczciwe interesy, CEBR jest narzędziem, które pomaga oddzielić ich działalność od tych, którzy działają nielegalnie lub nieuczciwie. To sprzyja uczciwej konkurencji.
Kto jest zobowiązany do rejestracji w CEBR?

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Termin “beneficjent rzeczywisty” odnosi się do osoby fizycznej lub osób fizycznych, które posiadają kontrolę nad działalnością spółki, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. W praktyce oznacza to, że beneficjenci rzeczywiści są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji wpływających na bieżące działania i transakcje spółki. Mogą to być osoby mające prawną lub faktyczną zdolność wywierania znaczącego wpływu na funkcjonowanie danej organizacji.

Osoby kierujące daną spółką i wywierające wpływ na jej działalność zobowiązują się do zgłoszenia swojej roli jako beneficjenta rzeczywistego w rejestrze CRBR. To ważny etap w procesie rejestracji, który nie może zostać oddelegowany na inne osoby. Jeśli statut spółki przewiduje więcej niż jednego reprezentanta, wszyscy oni muszą wspólnie podpisać zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Każda z tych osób ponosi indywidualną odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość zgłoszenia.

Kto jest zobowiązany do rejestracji w CEBR?

Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy różnych rodzajów jednostek gospodarczych, w tym:

Dla wielu z tych podmiotów rejestracja jest obowiązkowa.

Każdy przedsiębiorca, który zakłada spółkę i rejestruje ją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ma obowiązek zgłoszenia się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w terminie do 7 dni od dokonania wpisu do KRS. Jest to istotny etap w procesie zakładania firmy, który nie może być zaniedbany, ponieważ niespełnienie tego obowiązku lub jego nieterminowe wykonanie może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych.

Obowiązek rejestracji w CRBR dotyczy nie tylko osób zakładających spółki, ale także beneficjentów rzeczywistych, czyli tych, którzy faktycznie kontrolują lub mają wpływ na działalność danej jednostki gospodarczej. Dlatego ważne jest, aby proces rejestracji beneficjentów rzeczywistych był przeprowadzony rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to krok w kierunku bardziej przejrzystych i uczciwych finansów. Dzięki CEBR Polska staje się bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy cenią uczciwość i przejrzystość w biznesie. To narzędzie, które przyczynia się do zapewnienia uczciwości w finansach i przeciwdziałania nielegalnym praktykom. Więcej na ten temat można dowiedzieć się ze strony Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych