Biegły rewident - jak zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident – jak zostać biegłym rewidentem?

2023-08-02 taxsafe Comments Off

Biegły rewident to specjalista o wysokich kwalifikacjach, którego głównym zadaniem jest dokładna analiza i badanie sprawozdań finansowych oraz ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw. Jego praca jest niezwykle istotna w ocenie rzetelności i wiarygodności finansowej firm oraz instytucji. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej.

Biegły rewident - jak zostać biegłym rewidentem?

Wymagania edukacyjne i doświadczenie zawodowe biegłego rewidenta

Rozpoczęcie drogi w zawodzie biegłego rewidenta poprzedzone jest zyskaniem odpowiedniego wykształcenia związanego z rachunkowością, finansami lub ekonomią. Wymagane jest również zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie rachunkowości lub audytu, które pozwoli na lepsze zrozumienie procesów finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych przedsiębiorstwach.

Aby zostać biegłym rewidentem, konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Pierwszym krokiem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, na przykład w dziedzinie ekonomii, finansów lub rachunkowości. Następnie osoba zainteresowana tą profesją musi zdobyć doświadczenie zawodowe w dziedzinie rachunkowości lub audytu.

Kolejnym etapem jest zdanie egzaminu na biegłego rewidenta, który organizowany jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR). Egzamin obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu rachunkowości, podatków, prawa handlowego oraz etyki zawodowej.

Po zdaniu egzaminu, osoba staje się biegłym rewidentem i może wpisać się na listę biegłych rewidentów, która jest prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Taki wpis pozwala na oficjalne wykonywanie zawodu biegłego rewidenta i podejmowanie audytów oraz badanie sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

Egzamin na biegłego rewidenta

Po spełnieniu wymagań edukacyjnych i zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, kandydaci do zawodu biegłego rewidenta muszą zmierzyć się z wymagającym egzaminem. Organizowany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR), czyli Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, prawa handlowego, podatków oraz etyki zawodowej.

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) to samorządowa organizacja zrzeszająca biegłych rewidentów w Polsce. Jest to jedno z najważniejszych ciał reprezentujących zawód biegłych rewidentów i audytorów w kraju. PIBR powstała w 1991 roku i od tego czasu pełni kluczową rolę w regulowaniu zawodu biegłego rewidenta oraz zapewnianiu jego profesjonalizmu i rzetelności. Organizacja działa na podstawie ustawy o biegłych rewidentach i jest powołana do nadzoru nad praktykami zawodowymi swoich członków.

Wymagania edukacyjne i doświadczenie zawodowe biegłego rewidenta

Rola Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) w zapewnieniu jakości i standardu w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta

Głównym celem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest zapewnienie jakości i standardów w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta. PIBR prowadzi szereg inicjatyw, które wspierają rozwój zawodowy swoich członków, w tym organizację szkoleń, konferencji i seminarów. Członkostwo w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów jest dobrowolne, ale pełni istotną rolę w budowaniu zaufania wobec zawodowców i ich usług. Biegli rewidentów, którzy należą do PIBR, są zobowiązani do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej oraz standardów zawodowych, co zapewnia wysoką jakość i rzetelność ich pracy.

PIBR jest także odpowiedzialna za prowadzenie rejestru biegłych rewidentów, który jest dostępny dla społeczeństwa i instytucji. Rejestr ten umożliwia łatwe sprawdzenie, czy dana osoba jest biegłym rewidentem i czy posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania swojego zawodu.

Polska Izba Biegłych Rewidentów pełni kluczową rolę w zapewnieniu rzetelności i profesjonalizmu w dziedzinie audytu i rachunkowości w Polsce. Działa na rzecz podnoszenia standardów w tej dziedzinie i wspiera rozwój zawodowy swoich członków, co ma pozytywny wpływ na gospodarkę kraju i budowanie zaufania wobec przedsiębiorstw i instytucji.

Wpis na listę biegłych rewidentów po zdaniu egzaminu

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, osoba staje się biegłym rewidentem i ma prawo wpisania się na listę biegłych rewidentów, którą prowadzi Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (Polska Izba Biegłych Rewidentów). Wpis na listę poświadcza uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, co umożliwia oficjalne badanie sprawozdań finansowych oraz podejmowanie audytów w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Aby zostać wpisanym do rejestru biegłych rewidentów, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Osoba musi korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Kandydat na biegłego rewidenta powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, a jego dotychczasowe postępowanie powinno świadczyć o prawidłowym wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta.
 3. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Osoba musi ukończyć studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadać zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne. Ponadto, kandydat musi władać językiem polskim w mowie i piśmie.
 5. Kandydat na biegłego rewidenta powinien odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej. Praktyka i aplikacja powinny odbyć się pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej. Warunki te zostają potwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną.
 6. Kandydat musi zdać pozytywnie egzaminy z wiedzy teoretycznej dla kandydatów na biegłego rewidenta oraz końcowy egzamin dyplomowy, który sprawdza umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej.
 7. Osoba złoży ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem tej Rady.

Spełnienie tych wymogów pozwala na wpisanie do rejestru biegłych rewidentów, co uprawnia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce.

Zakres pracy biegłego rewidenta- Rola biegłego rewidenta w sektorze finansowym

Zakres pracy biegłego rewidenta

Biegli rewidenci pełnią kluczową rolę w ocenie rzetelności i wiarygodności finansowej firm oraz instytucji. Ich działalność obejmuje badanie sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych, takich jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje czy instytucje publiczne. Jego raporty i opinie są ważnym wsparciem dla zarządu i organów nadzorczych, a także stanowią istotny element w budowaniu zaufania wobec przedsiębiorstw.

Biegły rewident obok badania sprawozdań finansowych może prowadzić różne działania w ramach swojej działalności gospodarczej, takie jak:

Biegły rewident może wykonywać swoje zadania jako osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej, osoba zatrudniona przez określone podmioty lub jako osoba niezatrudniona, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Dodatkowo, biegli rewidenci na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego mogą sporządzać ekspertyzy i opinie dotyczące pozyskania środków finansowych i wydatków poniesionych przez partie polityczne z Funduszu Wyborczego oraz sprawozdań składanych przez komitety wyborcze.

Rola biegłego rewidenta w sektorze finansowym

Biegli rewidenci są niezależnymi ekspertami, których praca wpływa na kształtowanie uczciwego i rzetelnego obrazu sektora finansowego w Polsce. Ich profesjonalizm i niezależność są kluczowe w budowaniu zaufania wobec przedsiębiorstw i instytucji, a także w zapewnieniu rzetelności i zgodności z przepisami prawa w prowadzeniu rachunkowości.

Biegły rewident wykonuje rewizję finansową, czyli:

 • Przeprowadza badania i przeglądy sprawozdań finansowych, by wydać pisemną opinię wraz z raportem o zgodności sprawozdań finansowych z zasadami (polityką) rachunkowości oraz o rzetelnym i jasnym przedstawieniu sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki,
 • Świadczy inne usługi poświadczające, takie jak:
 • Badanie przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższaniu kapitału zakładowego,
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
 • Badanie planu przekształcenia spółki,
 • Audyty projektów i programów unijnych, które wymagają kwalifikacji biegłego rewidenta,
 • Badanie informacji finansowych partii politycznych dotyczących otrzymanych subwencji i poniesionych z subwencji wydatków.

Biegły rewident – specjalista w budowaniu zaufania wobec biznesu

Droga do zostania biegłym rewidentem jest wymagająca, ale także satysfakcjonująca. Profesjonalizm, rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków to cechy, które wyróżniają tego specjalistę, którego praca odgrywa kluczową rolę w gospodarce i budowaniu zaufania wobec biznesu.