Dotacje unijne realizują politykę regionalną Unii Europejskiej. Tworzą one zasoby finansowe, które pomagają w modernizacji, a także restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Działa to na zasadzie zwiększania spójności gospodarczej i społecznej Państw Członkowskich. Działanie funduszy opiera się głównie na wspieraniu regionów, które są słabiej rozwinięte, ma to podwyższysz konkurencyjność danego regionu.

Istnieją cztery rodzaje funduszy strukturalnych:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2. Europejski Fundusz Społeczny
 3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej- Sekcja Orientacji
 4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

 

Środki, które zostały udostępnione przez Unię w ramach dotacji, są wykorzystywane na realizację następujących programów operacyjnych:

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Pomoc Techniczna
 • Europejska Współpraca Terytorialna
 • Regionalne Programy Operacyjne

 Jak skorzystać z dotacji unijnych?

Droga jaką należy przebyć do uzyskania dotacji unijnej może okazać się długa i pełna przeszkód. Dlatego też w TAX SAFE pracują doradcy, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem dotacji, co oznacza, że skomplikowane procedury zostaną załatwione w mgnieniu oka. Pierwszy etap to śledzenie ogłoszeń dotyczących naborów wniosków i terminów. Następnie należy wypełnić wnioski, sporządzić biznes plan oraz załączyć wszelkie niezbędne załączniki. Wszystkie te czynności należy wykonać zgodnie z ustalonymi procedurami. Należy mieć na uwadze, że inwestycja, którą planujecie musi być możliwa do zrealizowania w zaplanowanym w terminie, a także zgodnie z kosztorysem. Po złożeniu wniosków dokonywane są analizy, przez ekspertów. Następnie powstaje lista wniosków, która zostanie objęta wsparciem z środków Unijnych. Kolejnym etapem jest poinformowanie firm o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Od tego momentu firma, która uzyskała dofinansowanie może rozpoczynać wykonywanie projektu, chyba, że działania zostały podjęte już wcześniej. Zakończoną realizację projektu należy zgłosić wraz z wszystkimi sprawozdaniami, fakturami, dowodami zapłaty itp. Wymagane jest przez Unię aby informacje o tym, że dana firma otrzymała dotację zamieszczone były np. na stronie internetowej, a także w widocznym miejscu znajdowała się tablica z informacją o pozyskanych środkach. Po zakończeniu projektu i złożeniu wszelkich dokumentów następuje kontrola, która obejmuje sprawdzenie zgromadzonych akt oraz kontroli w miejscu, w którym projekt unijny był realizowany. Jeśli kontrola zakończy się pozytywnie zostanie wypłacona dotacja.

Jak widać opisany w wielkim skrócie konspekt pozyskania dotacji jest wystarczająco skomplikowany dlatego też w TAX SAFE są specjaliści, którzy pomogą Ci w pozyskaniu dotacji, a także doradzą w razie jakichkolwiek komplikacji.